Gebruiker:Eoord

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Overzicht van alle uitspraken met ID, titel en motiverende uitspraken

Uitgangspunten

ID Titel Motivering
UP01 Diensten via Internet
UP02 Multi-channelaanpak
UP03 Digitaal dienstverleningsloket
UP04 Bundeling van diensten
UP05 Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister
UP07 Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening
UP08 Locatie-informatie als integraal onderdeel van dienstverlening
UP09 Eenmalig uitvragen van informatie
UP10 Vermindering administratieve lasten
UP11 Consistente en controleerbare en handhaafbare regelgeving
UP12 Aangeven maximale doorlooptijden
UP13 Inzicht geven in status dienstverlening
UP14 Rapporteren over kwaliteit
UP15 Beschikbaarstellen van algemene overheidsinformatie
UP16 Zichtbaar maken van activiteiten
UP17 Attenderen burgers en bedrijven op relevante diensten
UP18 Onderdeel vormen van integraal opererende overheid
UP19 Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
UP20 Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
UP21 Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
UP22 Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
UP23 Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
UP24 Voldoen aan kwaliteitscriteria

Principes

ID Titel Motivering
P3.1.1 Eenduidige toebedeling bedrijfsfuncties
P3.1.2 Verankeren van de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveau
P3.1.3 Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevens
P3.1.4 Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken
P3.1.5 Inrichten standaard functiegebouw conform FUWA Provincies
P3.1.6 Vaststellen en actueel houden toegestane formatie per organisatie-eenheid
P3.1.7 Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatie
P3.1.8 Inrichting organisatie toereikend voor toegankelijheid en betrouwbaarheid informatie
P3.2.01 Herleidbaarheid van producten tot de taken en doelen van de organisatie
P3.2.02 Definiëren producten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
P3.2.03 Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheid
P3.2.04 Bekend maken kostprijs van te leveren producten
P3.2.05 Locatie als integraal onderdeel van producten en diensten
P3.2.06 Locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproducten
P3.2.07 Op begrijpelijke en consistente en herkenbare wijze presenteren van (geo-)informatie
P3.2.08 Transparante verantwoordelijkheden en open architecturen
P3.2.09 Gebruik van services voor werking over grenzen bedrijfsfuncties heen
P3.2.10 Maximaliseren uitwisselbaarheid en minimaliseren afhankelijkheid
P3.2.11 Waarde bieden voor de service-afnemer
P3.2.12 Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening
P3.2.13 Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatie
P3.2.14 Definiëren diensten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
P3.2.15 Bekend maken van voor diensten verantwoordelijke organisatie-eenheid
P3.2.16 Bekend maken kostprijs van te leveren diensten
P3.2.17 Perspectief van burgers en bedrijven leidend bij dienstverlening
P3.2.18 Voldoen aan overheidswebrichtlijnen
P3.2.19 Overname klantcontact door gemeenten
P3.2.20 Vastlegging en publicatie afhandelingstermijn diensten
P3.2.21 Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners
P3.2.22 Transparante en toegankelijke klachten- en bezwarenprocedure
P3.2.23 Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening
P3.2.24 Proactieve dienstverlening binnen en buiten
P3.2.25 Signalen gebruiken voor automatische levering van dienst
P3.2.26 Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd
P3.2.27 Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer
P3.3.01 Van buiten naar binnen redeneren bij inrichting van processen
P3.3.02 Maximale uniformering van processen binnen elk hoofdproces
P3.3.03 Ontkoppeling tussen vakinhoudelijke processen en klantinteractie
P3.3.04 Proceseigenaarschap voor elk proces
P3.3.05 Procesinrichting op basis van kwaliteit flexibiliteit en kosten
P3.3.06 In provinciale processen borgen van kennis en vaardigheden
P3.3.07 Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen
P3.3.08 In processen gebruik maken van beschikbare basisregistraties
P3.3.09 Classificering van producten processen informatie en verantwoordelijkheden
P3.3.10 Organisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoering
P3.3.11 Kaderstellend voor borging van samenhang in procesinrichting
P3.3.12 Kaderstelling op het gebied van methodes en hulpmiddelen op organisatieniveau
P3.3.13 Processturing op twee niveaus
P3.3.14 Inhoudelijke controles wanneer nodig
P3.3.15 Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoorden
P3.3.16 Besturende primaire en ondersteunende processen onderscheiden
P3.3.17 Kanaalonafhankelijke afhandeling
P3.3.18 Verantwoording van de levering van de dienst
P3.3.19 Producten en diensten door een zaak te leveren zijn bekend
P3.3.20 Landelijke procesmodellen gebruiken voor standaardisatie
P4.1.01 Optimale inzet van ICT
P4.1.02 Ontwikkelen richting servicegeoriënteerde architectuur
P4.1.03 Samenstelling servicegeoriënteerde architectuur
P4.1.04 Eigenaarschap van applicaties
P4.1.05 Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte software
P4.1.06 Respecteren van grenzen van bedrijfsfuncties door applicaties
P4.1.07 Samenwerking door applicatiecomponenten op basis van services
P4.1.08 Inpassing geografische informatiebronnen in eigen informatiesystemen
P4.1.09 Bij inrichting van applicaties en services voldoen aan archiefwet en NEN
P4.1.10 Ondersteuning zaakgericht werken door zaakmanagement
P4.1.11 Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volume
P4.1.12 Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-Overheid
P4.1.13 Voorrang voor hergebruik boven standaardpakketten boven (laten) bouwen
P4.1.14 Eisen stellen aan leveranciers ten aanzien van gebruik van open standaarden
P4.1.15 Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteit
P4.1.16 Onderscheid maken in applicatielandschap tussen ondersteuning productie- en besturende processen
P4.1.17 Inzetten portaalfunctionaliteit voor personalisering e-dienstverlening en voor samenwerking in ketens
P4.1.18 Inzetten portaalfunctionaliteit voor ondersteunen plaats- en tijdonafhankelijk werken
P4.2.01 Bij verwerking van gegevens voldoen aan NEN2082
P4.2.02 Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties
P4.2.03 Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder
P4.2.04 Leidende rol van definitie en en taxonomie van gegevens volgens nationalebasisregistraties
P4.2.05 Leidende rol van ISO19100 en INSPIRE voor definitie en taxonomie van overige gegevens
P4.2.06 Ongevraagde registratie burgers en bedrijven alleen bij rechtshandelingen door provincie
P4.2.07 Ondersteuning Open Document Format ISO26300 voor reviseerbare documenten
P4.2.08 Metadatering en uniforme ontsluiting van gegevens
P4.2.09 Voorzien van locatieaanduiding van gegevens
P4.2.10 Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie
P4.2.11 Registratie procesgebonden informatie op moment van ontstaan c.q. ontvangst
P4.2.12 Rekening houden met digitale duurzaamheid
P4.2.13 Uitgaan van archiefregeling bij toekennen van metadata
P4.2.14 Definiëren gegevens in een gegevenswoordenboek
P4.2.15 In één gegevenswoordenboek onderbrengen van functioneel gelijksoortige gegevens
P4.2.16 Op systematische wijze beschrijven van objecten
P4.2.17 Mediumonafhankelijk opslaan en aanbieden van content
P4.2.18 Eigenaarschap van gegevens binnen provinciale databases
P4.2.19 Verantwoordelijkheid voor kwaliteit van gegevens bij eigenaar
P4.2.20 Waarborging kwaliteitseigenschappen van gegevens door provincie
P4.2.21 Beschikbaarstellen van publiekrechtelijk verzamelde gegevens aan de gehele overheid
P4.2.22 Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevens
P4.2.23 Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework
P4.2.24 Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevens
P4.2.25 Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellen
P4.2.26 Opmaken berichtinhoud conform StUF
P4.2.27 Afnemer heeft actuele statusinformatie
P4.2.28 Zaakinformatie is betrouwbaar en toegankelijk
P4.2.29 Zaak is leidend voor registratie van document
P4.3.01 Standaardisering berichtenverkeer conform Forum Standaardisatie
P4.3.02 Gebruikmaking van Stelselcatalogus voor gebruik van basisregistraties
P4.3.03 Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model
P4.3.04 Beschikbaarstelling geo-informatie via services
P4.3.05 Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker
P4.3.06 Gegarandeerde afhandeling berichten door procescoördinatie
P4.3.07 Verificatie van de bevoegdheid van de vragende partij door services
P4.3.08 Vastlegging servicebeschrijvingen in serviceregister
P4.3.09 Gebruikmaking van generieke authenticatiediensten voor toegang tot beveiligde dienstverlening
P5.1.1 Leveranciersonafhankelijke informatietechnologie
P5.1.2 Leveranciersonafhankelijke standaarden
P5.1.3 Gelijke kans voor open en gesloten source
P5.1.4 Inrichting op basis van een eisenmatrix
P5.1.5 Afgesproken bedrijfstijden
P5.1.6 Services gebruiken beveiligde verbindingen
P5.2.1 Niet-geo-informatie in samenhang met locatie op elke werkplek
P5.3.1 Intern netwerk afgeschermd door DMZ
P5.4.1 Documenten in het DMS
P5.4.2 Beveiligde mobiele vertrouwelijke gegevens
P5.5.1 Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningen
P5.6.1 Verstelbare monitor
P5.6.2 Monitorsteun conform VESA-norm
P6.1.1 Verantwoordelijkheid van de eigenaar van een object voor het functioneel beheer daarvan
P6.1.2 Gebruikmaking van standaardmethodieken voor beheer
P6.1.3 Onderbrenging gezamenlijk ontwikkelde bouwstenen bij gemeenschappelijke beheerorganisatie
P6.1.4 Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemen
P7.1.01 Conformering aan Code voor Informatiebeveiliging
P7.1.02 Informatiebeveiliging zien als integraal aspect van de bedrijfsvoering
P7.1.03 Eindeverantwoordelijkheid van de directie voor beleid inzake informatiebeveiliging
P7.1.04 Onderkenning van de beleidscyclus voor informatiebeveiliging
P7.1.05 Conformering van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging aan bedrijfsfunctiemodel
P7.1.06 Afgewogen beveiliging van bedrijfsmiddelen
P7.1.07 Meegroeien baseline met ontwikkelingsniveau provincie
P7.2.01 Vrij beschikbaar zijn van informatie 'tenzij'
P7.2.02 Informatieobjecten als basis voor informatiebeveiligingsbeleid
P7.2.03 Classificatie van informatieobjecten
P7.3.01 Inrichting technische infrastructuur met inachtneming van gestelde eisen

Richtlijnen

ID Titel Motivering
R3.2.01 Uniformering producten en diensten m.b.t. geo-informatie over provincies heen
R3.3.02 Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering
R4.1.01 Bieden locatiegewijze toegang tot informatie
R4.1.02 Afbakening applicaties gericht op ondersteunde bedrijfsfuncties
R4.1.03 Maximale benutting geoservices voor inpassing in een SGA
R4.1.04 Optimale integratie van geo- en niet-geoservices
R4.2.01 Voor locatie-aanduiding aansluiten op Nederlandse basisregistraties
R4.2.02 Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit basisregistraties via verwerking mutatieberichten
R4.2.03 Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit overige registraties via verwerking mutatieberichten
R4.2.04 Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII
R4.2.05 Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objecten
R4.2.06 Samenwerking met andere provincies inzake opstellen richtlijnen voor presenteren geo-informatie
R4.2.07 Documenteren kwaliteit en herkomst van geo-informatie
R4.2.08 Toepassing vastgestelde selectielijsten
R4.2.09 Inzicht hebben in vereiste oberheidsinformatie overeenkomstig beheerregime
R4.2.10 Op elk moment kunnen leggen van relatie tussen overheidsinformatie en metadata
R4.2.11 Verwijdering van overheidsinformatie volgens protocol en door geautoriseerde personen
R4.2.12 Vernietiging van overheidsinformatie onder strikte voorwaarden
R4.2.13 Vervanging van overheidsinformatie alleen met machtiging van OCW
R4.2.14 Overbrengen blijvend te bewaren overheidsinformatie naar archiefbewaarplaats
R4.2.15 Vastleggen metadata ten behoeve van documenteren van beheer
R4.2.16 Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie
R4.2.17 Zaakgegevens in overeenstemming met RGBZ
R4.2.18 Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
R4.3.01 Hantering alle domeinspecifieke landelijke informatiemodellen
R4.3.02 Beschikbaarstelling van geodatasets waarvan de provincie bronhouder is
R4.3.03 Gebruikmaking van het PGR als aansluitpunt voor centrale diensten
R4.3.04 Uitlevering van geodata en kaarten uitsluitend in combinatie met metadata
R4.3.05 Beperking toegang tot geoservicesdoor middel van autorisatie
R4.3.06 Geüniformeerde inrichting voor geo-netwerkservices volgens (inter)nationale standaarden
R4.3.07 Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatie
R5.1.1 Technische componenten ondersteunen vereiste beschikbaarheid
R5.5.1 Externe netwerkinfrastructuur afgestemd op transport van geo-data
R5.5.2 Interne netwerkinfrastructuur afgestemd op gebruik van geo-data
R7.1.01 Inrichting informatiebeveiliging voor intern en extern gebruik
R7.1.02 Bewustzijn bij gebruikers van het belang van informatiebeveiliging
R7.1.03 Toepassing juiste niveau van toegangsbeveiliging van bedrijfsruimten
R7.1.04 Toepassing juiste niveau van beveiliging van communicatie- en bedieningsprocessen
R7.1.05 Toepassing juiste niveau van beveiliging van ICT-voorzieningen
R7.1.06 Rekening houden met beveiliging bij verwerving en ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
R7.1.07 Beheren van informatiebeveiligingsincidenten
R7.1.08 Beheren van bedrijfscontinuïteit geborgd in processen
R7.1.09 Naleving van informatiebeveiligingseisen geborgd in processen
R7.1.10 Beschrijving verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging conform RASCI