Bedrijfsfunctiemodel

Zie de leeswijzer voor een toelichting op het begrip 'bedrijfsfunctie'.

Zie voor meer details het architectuurdiagram en de definities. Bedrijfsfunctiemodel.png

Architectuurdiagram

Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Afwezigheid van leerlingen voor een hele dag of bij individuele lessen vastleggen. (BusinessFunction) Verzuimregistratie Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en Diplomering Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. (BusinessFunction) Passend onderwijs Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijstelling Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling leerarrangementen Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op een plusklas. (BusinessFunction) Plusklasbegeleiding Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Evaluatie en begeleiding ontwikkelingsperspectief Verantwoordelijkheid voor, met de steun van de schoolleiding en dus het onderwijsministerie, meestal tijdens de gewone lestijden, leerlingen bijwerken of extra ondersteunen. Ook in het kader van Geïntegreerd onderwijs kan een remedial teacher extra ondersteuning geven. Meestal zijn dit ervaren leerkrachten die ook interne of externe bijscholing hebben gevolgd. (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Remedial teaching Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Plusklassen, remedial teaching. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en - begeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. (BusinessFunction) Vervaardiging klachtenregeling Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessFunction) Aanstelling klachtcommissie Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag. (BusinessFunction) Klachtpreventie Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokkenheid ouder - school Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden. (BusinessFunction) Buitenschoolse activiteiten Verantwoordelijkheid voor het innen van de bijdrage van ouders of verzorgers voor centraal aangeschafte boeken (en andere leermiddelen) (BusinessFunction) Inning ouderbijdrage boeken Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschoolse opvang Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Het aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens. (BusinessFunction) Beheer van referentieinformatie Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen BusinessFunction Communicatie van nieuws en updates Aanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten (BusinessFunction) Documentbeheer Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistratie Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrapportage Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmonitoring Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) (BusinessFunction) Pestpreventie Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en -begeleiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsgegevens Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Vraagbundeling en inkoop Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Onderwijshuisvesting Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare huisvestingsfaciliteiten in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Planning en roostering huisvesting Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG (BusinessFunction) FG-aanstelling Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Risicoinventarisatie Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vetrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Realisatie beveiligingsmaatregelen Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessFunction) Registratie verwerkingsactiviteiten Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessFunction) Advies en toets op compliance Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein IV Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict- servicemanagement Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Diensten op ondersteunend gebied, zoals beheer van terreinen en gebouwen, toegangs- en parkeercontrole, catering, enzovoort. (BusinessFunction) Algemeen failitair beheer Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessFunction) Bestuur "Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). (Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)" (BusinessFunction) Toezicht Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessFunction) Visievorming Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het maken en samenstellen van het strategisch meerjarenplan. Het strategisch meerjarenplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch meerjarenplan Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoording Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (BusinessFunction) Medezeggenschap Het organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur. (BusinessFunction) Organisatie medezeggenschapstruct- uur Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd. (BusinessFunction) Aanstelling GMR Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolplan Het formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarplan Het maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolgids Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessFunction) Aanstelling MR Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. (BusinessFunction) Aanstelling leerlingenraad Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Communicatie via een manier die voor leerlingen en leraren voorspelbaar is. Verschillende uitingen worden op verschillende kanalen uitgewisseld. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren leerlingen Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingeninformatie Inschrijven voor projecten en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving projecten en excursies Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten (BusinessFunction) Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren ouders Communicatie over onderwijs en resultaten met betrekking tot het kind * Tienminutengesprek * Zorg en begeleiding (BusinessFunction) Oudercommunicatie leerlingspecifiek Communicatie over onderwijs en resultaten met betrekking tot de klas * maandmemo * klassenapp (BusinessFunction) Oudercommunicatie klasbreed Deze svg is op 12-01-2021 19:05:32 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-01-2021 19:05:32 CET


Originele kleuren
SWC type
   
   
SWC status
   
Werkingsgebied
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

Definities

BedrijfsfunctieOnderwerpDefinitie
(Toegang tot) aanbod leermateriaalOnderwijsuitvoeringEr is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.
AanmeldingInstroom, doorstroom, uitstroomHet doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.
 • Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden.
 • Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt.
 • Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald
 • PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk
 • VO: Aanmelding voor de schoolvakantie.
 • Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt.
Aanstelling GMRMedezeggenschapHet instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.
Aanstelling MRMedezeggenschapHet instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.
Aanstelling klachtcommissieKlachten en bezwarenOuders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.
Aanstelling leerlingenraadMedezeggenschapHet instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.
ActivabeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van activa
Advies domein IVInformatiemanagementAdvies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening
Advies en DiplomeringOnderwijsevaluatieHet geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen.
Advies en toets op complianceInformatiebeveiliging en privacyDiensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.
Algemeen failitair beheerBedrijfsvoeringDiensten op ondersteunend gebied, zoals beheer van terreinen en gebouwen, toegangs- en parkeercontrole, catering, enzovoort.
Authenticatie en autorisatieIct-ondersteuningHet proces om

- de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit

(Begrippenlijst ROSA)
BegrotingFinancieel beheer en bekostigingHet opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting').
Beheer en uitgifte authenticatiemiddelenIct-ondersteuningDe verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.
Beheer identiteitenIct-ondersteuningHet aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten.
Beheer personeelsgegevensPersoneel en organisatieHet beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties.
Beheer van referentieinformatieSamenwerken en communiceren medewerkers en externHet aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens.
Beheer van relaties en externe betrekkingenSamenwerken en communiceren medewerkers en externKlantrelatiebeheer (CRM)
BekostigingsbeheerFinancieel beheer en bekostigingHet toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden.
Beleid beveiligingInformatiemanagementVastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging.
Beleid en planningSchoolleidingHet vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen.
BeoordelingOnderwijsevaluatieHet resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld.
Bepaling leerarrangementenPassend onderwijsHet bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
BestuurVisie en governanceHet uitvoeren van bestuurstaken.
BetalingFinancieel beheer en bekostigingVerantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia)
Buiten- en tussenschoolse opvangAlgemeenHet verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag.
Buitenschoolse activiteitenOuderbetrokkenheid ouder - schoolAl dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden.
Communicatie van nieuws en updatesSamenwerken en communiceren medewerkers en extern
CompetentiemanagementPersoneel en organisatieHet opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn.
CrediteurenbeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van crediteuren
DebiteurenbeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van debiteuren
DocumentbeheerSamenwerken en communiceren medewerkers en externAanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten
Evaluatie en begeleiding ontwikkelingsperspectiefInschrijving en leerlinggegevensbeheer
Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
Passend onderwijs
Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
FG-aanstellingInformatiebeveiliging en privacyHet aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG
FactureringFinancieel beheer en bekostigingHet uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer.
Financieel beheer en bekostigingBedrijfsvoeringHet beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie.
Formatieplanning en personeelroosteringPersoneel en organisatieHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters.
Gerichte communicatieSamenwerken en communiceren medewerkers en externMededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan.
Groepen- en klassenbeheerInstroom, doorstroom, uitstroomVastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven.
GrootboekbeheerFinancieel beheer en bekostigingVerantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen
Horizontale verantwoordingVerantwoordingHet actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen
Horizontale verantwoordingVerantwoordingHet actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school.
Ict-ondersteuningBedrijfsvoeringHet inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie.
Ict-servicemanagementIct-ondersteuningVerantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten.
IncidentregistratieVeiligheidswaarborgingHet vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW)
Informatiebeveiliging en privacyBedrijfsvoeringHet organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.
InformatiemanagementBedrijfsvoeringHet ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.
Inning ouderbijdrage boekenOuderbetrokkenheid ouder - schoolVerantwoordelijkheid voor het innen van de bijdrage van ouders of verzorgers voor centraal aangeschafte boeken (en andere leermiddelen)
Inning ouderbijdragenFinancieel beheer en bekostigingHet innen van vrijwillige ouderbijdragen.
Inschrijving en leerlinggegevensbeheerInstroom, doorstroom, uitstroomLeerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven.
Inschrijving projecten en excursiesSamenwerken en communiceren leerlingenInschrijven voor projecten en excursies.
Instroom personeelPersoneel en organisatieInstroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon.
Instroom, doorstroom, uitstroomOnderwijsondersteuningHet doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'.
Juridische zakenBedrijfsvoeringHet ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving.
KlachtbehandelingKlachten en bezwarenHet afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.
Klachten en bezwarenAlgemeenHet behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers.
KlachtpreventieKlachten en bezwarenHet voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag.
KwaliteitszorgStrategie en beleidHet zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren.
LeerlingbegeleidingLeerlingbegeleiding en –zorgHet begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen
LeerlingeninformatieSamenwerken en communiceren leerlingenInformeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen.
LeerroutebijstellingPassend onderwijsHet bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
LesuitvoeringOnderwijsuitvoeringInstructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleidingLeerlingbegeleidingHet begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit.
MateriaalontwikkelingOnderwijsvoorbereidingHet maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen.
MedezeggenschapBevoegd gezagHet organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
MedezeggenschapSchoolleidingHet organiseren van medezeggenschap op schoolniveau.
Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerprocesLeerlingbegeleidingLeraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS).
Monitoring kwaliteitszorgVerantwoordingHet bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg.
Ondersteuning samenwerken in leerlingprojectenSamenwerken en communiceren leerlingenOndersteuning samenwerken in leerlingprojecten
OnderwijsbegeleidingLeerlingbegeleidingHet (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Plusklassen, remedial teaching. Worden ook aparte programma's voor ingezet.
OnderwijsevaluatieOnderwijsHet bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf.
OnderwijshuisvestingBedrijfsvoeringHet voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van de onderwijsorganisatie.
OnderwijsuitvoeringOnderwijsHet uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges.
OnderwijsvoorbereidingOnderwijsHet voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.
Opleiding en ontwikkelingPersoneel en organisatieHet begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag.
OpleidingontwikkelingOnderwijsvoorbereidingHet samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer.
Organisatie medezeggenschapstructuurMedezeggenschapHet organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur.
Ouderbetrokkenheid ouder - schoolAlgemeenParticipatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder:
 • Algemene schoolmededelingen aan ouders
 • Informatieavonden
 • Activiteitencommissie
 • Voorleesouders, luizenouders
 • Schoolopvoering
Oudercommunicatie klasbreedSamenwerken en communiceren oudersCommunicatie over onderwijs en resultaten met betrekking tot de klas
 • maandmemo
 • klassenapp
 • Oudercommunicatie leerlingspecifiekSamenwerken en communiceren oudersCommunicatie over onderwijs en resultaten met betrekking tot het kind
 • Tienminutengesprek
 • Zorg en begeleiding
 • OverstapInstroom, doorstroom, uitstroomOverdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt.
  PR en communicatieBedrijfsvoeringHet ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
  Passend onderwijsLeerlingbegeleiding en –zorgHet bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
 • Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling;
 • Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte;
 • Onderwijsondersteuning op maat;
 • Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding.
 • Personeel en organisatieBedrijfsvoeringHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
  PersoneelsbeoordelingPersoneel en organisatieHet beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing.
  PestpreventieVeiligheidswaarborgingEr moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school)
  Planning en roosteringOnderwijsvoorbereidingHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden.
  Planning en roostering huisvestingOnderwijshuisvestingHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare huisvestingsfaciliteiten in (meer)jarenplanningen en roosters.
  PlusklasbegeleidingPassend onderwijsExtra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op een plusklas.
  Realisatie beveiligingsmaatregelenInformatiebeveiliging en privacyHet instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vetrouwelijkheid van informatie.
  Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheidAlgemeenHet ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking.
  Registratie klachten en bezwarenKlachten en bezwarenHet vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan.
  Registratie verwerkingsactiviteitenInformatiebeveiliging en privacyHet bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt.
  Remedial teachingPassend onderwijsVerantwoordelijkheid voor, met de steun van de schoolleiding en dus het onderwijsministerie, meestal tijdens de gewone lestijden, leerlingen bijwerken of extra ondersteunen. Ook in het kader van Geïntegreerd onderwijs kan een remedial teacher extra ondersteuning geven. Meestal zijn dit ervaren leerkrachten die ook interne of externe bijscholing hebben gevolgd. (bron: Wikipedia)
  ResultatenregistratieOnderwijsevaluatieGeautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht.
  RisicoinventarisatieInformatiebeveiliging en privacyHet inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie.
  SalarisverwerkingFinancieel beheer en bekostigingSalarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties.
  Samenwerken en communiceren leerlingenOnderwijsondersteuningCommunicatie via een manier die voor leerlingen en leraren voorspelbaar is. Verschillende uitingen worden op verschillende kanalen uitgewisseld.
  Samenwerken en communiceren medewerkers en externAlgemeenUitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen.
  Samenwerken en communiceren oudersOnderwijsondersteuningCommunicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg.