CORA werkprocessen: verschil tussen versies

Regel 25: Regel 25:
 
|limit=500
 
|limit=500
 
|source=archimate
 
|source=archimate
 +
|?Documentation=Beschrijving
 
|?RealizationRelationship.Semantictitle#=Levert bedrijfsservice(s)
 
|?RealizationRelationship.Semantictitle#=Levert bedrijfsservice(s)
 
|?-AggregationRelationship.Semantictitle#=Gebruikt in bedrijfsproces(sen)
 
|?-AggregationRelationship.Semantictitle#=Gebruikt in bedrijfsproces(sen)
|?Documentation=Beschrijving
 
 
}}
 
}}
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>

Versie van 3 apr 2020 om 16:45

Werkprocessen zijn nodig om bedrijfsservices te kunnen leveren. Zonder het leveren van bedrijfsservices geen werkprocessen. De CORA werkprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA bedrijfsservicemodel.

Definitie: 
• Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert., Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA referentieprocessen

Binnenkort worden de eerste werkprocessen van de bedrijfsprocessen 'Uitvoeren reparatieonderhoud' respectievelijk 'Incasseren vorderingen' gepubliceerd.

Figuur 1: Binnenkort te publiceren werkprocessen


Toelichting CORA werkprocessen

  • Welke werkprocessen CORA onderscheidt, is bij het opstellen van de bedrijfprocessen globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.


Alfabetisch overzicht van CORA werkprocessen

WerkprocesBeschrijvingLevert bedrijfsservice(s)Gebruikt in bedrijfsproces(sen)
Aanpassen huurprijsDit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheidAanzegging periodieke huurverhogingVoeren debiteurenbeheer
Actualiseren vastgoedkenmerkenActualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamhedenVastgoedgegevens geactualiseerdRegistreren vastgoed
Vastgoedregistratie
Actualiseren woonwensenActualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerdWoonwensprofielInschrijven woningzoekenden
Afhandelen klachtAfhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeldAfgehandelde klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Afhandelen overlastAfhandelen overlast is het werkproces waarmee de grondslag voor de overlastmelding wordt aangepakt om daarmee de mate van overlast voor bewoners op te lossen.Opgeheven overlastBevorderen leefbare woonomgeving
Afsluiten betalingsregelingHet proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer.BetalingsregelingIncasseren vorderingen
Incasso
Afsluiten leveringsovereenkomstGetekende leveringsovereenkomstInkopen goederen, diensten en werken
Afwijzen urgentieaanvraagAfwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveertAfwijzing urgentie woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Afwikkelen klantvraagAfwikkelen klantvraag is het werkproces waarmee de vraag van de 'klant' wordt afgehandeldAfhandelen klantvragen
Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoudBegeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleendBewonersbegeleidingCoördineren planmatig onderhoud
Behandelen urgentieaanvraagBehandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelregingUrgentieaanvraag woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Beheren ICT portfolioBeheerde ICT portfolioLeveren ICT diensten
Beheren VvE ledenadministratieBeheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehoudenLedenbestand VvEVoeren administratief beheer VVE
Beheren datastoreBeheren datastore is het proces waarmee de data uit de verschillende applicaties in samenhang worden beheerd ten eeinde daarmee eenduidige en paassende rapportages te kunnen leverenBeheerde vastgoedadministratieLeveren datamanagement
Beheren verzekeringenVerzekeringenUitvoeren treasury
Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenhedenBepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities.Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingOpstellen/actualiseren financieel plan
Bepalen voorschotBepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaaldVoorschotbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Betalen factuurBetalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteldBetaling
Financieel gereed
Crediteurenbeheer
Voeren crediteurenbeheer
BevoorradenBevoorradingLeveren facilitaire diensten
Bewaken inkomende betalingenBewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betlaingstermijnplaatsvinden.Achterstand betaling
Tijdige betaling
Voeren debiteurenbeheer
Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMOBewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisenProject bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMO
Bewaken uitvoering planmatig onderhoudBewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisenProjectbewaking POCoördineren planmatig onderhoud
Bewaken uitzonderingen incassoHet komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties.

Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken.

Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling.
Afboeking
Inkomende betaling
Incasseren vorderingen
Bezichtigen beschikbare eenheidGegadigdeWerven en selecteren kandidaten
Bijwonen VvE vergaderingBijwonen VvE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VvElid - actief deelneemt aan de VvE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VvE vergaderingVvE besluitDeelnemen VVEvergadering
Doorbelasten onderhoudsorderDebiteurenbeheer
Factuur voor huurder gereed
Debiteurenbeheer
Voeren debiteurenbeheer
Evalueren klantoordeelEvaluatie klantoordeelMeten klantwaardering
Faciliteren VvE vergaderingFaciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvEVergaderstukken VvEVoeren administratief beheer VVE
Faciliteren bewonersparticipatieFaciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving.Participatie middelBevorderen leefbare woonomgeving
Faciliteren sociale cohesieSociale begeleidingBevorderen leefbare woonomgeving
Financieren ondernemingOndernemingsfinancieringUitvoeren treasury
Gerechtelijke fase deurwaarderIn het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder.Afboeking
Inkomende betaling
Ontruiming
Incasseren vorderingen deurwaarder
Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheidGunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeurenOpdracht uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMO
In exploitatie nemen eenhedenOpgeleverde exploitatie eenheid(Her)Ontwikkelen eenheden
Aankopen eenheden
Incasseren vordering, minnelijke fase 1Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen.Overdrachtsdossier deurwaarderIncasseren vorderingen
Incasso
Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarderIn het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject.Incasseren vorderingen deurwaarder
Informeren huurder(s) VvEcomplexInformeren huurder(s) VvEcomplex is het werkproces waarmee de huurder(s) door de woningcorporatie - tevens VvElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VvEHuurdersbelang VVEvraagstukDeelnemen VVEvergadering
Inkopen planmatig onderhoudInkopen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..Ingekocht planmatig onderhoudVoeren technisch beheer VVE
Inkopen reparatieonderhoudInkopen reparatieonderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..Ingekocht reparatieonderhoudVoeren technisch beheer VVE
Inkopen serviceInkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancierIngekochte serviceInkopen goederen, diensten en werken
Inspecteren bouwdeelInspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoerenInspectie gereedInspecteren vastgoed
Vastgoedinspectie
Intake reparatieverzoekContactinformatie
Geregistreerd reparatieverzoek
Afhandelen klantvragen
Contactmanagement
Leveren en beheren ICT middelenICT middelLeveren ICT diensten
Leveren externe communicatieExterne communicatieLeveren communicatie diensten
Leveren huisstijlHuisstijlLeveren communicatie diensten
Leveren juridisch adviesJuridisch adviesLeveren juridische diensten
Leveren logistieke dienstLogistieke dienstLeveren facilitaire diensten
Leveren maaltijdMaaltijdLeveren facilitaire diensten
Leveren onderhoudOnderhoudLeveren facilitaire diensten
Leveren rechtsbijstandRechtsbijstandLeveren juridische diensten
Leveren rente- en valutamanagementRente- en valutamanagementUitvoeren treasury
Leveren schoonmaakSchoonmaakLeveren facilitaire diensten
Meten klantwaardering huuropzeggingKlantbeoordeling huuropzeggingMeten klantwaardering
Meten klantwaardering reparatieonderhoudKlantbeoordeling reparatieKlanttevredenheid
Meten klantwaardering
Meten klantwaardering terugkoopKlantbeoordeling terugkoopMeten klantwaardering
Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoudMeten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerdVastgestelde vastgoedconditieInspecteren vastgoed
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheidOffereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingenOfferte geriefsverbetering / WMO eenheidRealiseren geriefsverbetering/WMO
Ontvangen onderhoudsorder en plannen takenPlanning uitvoering taken onderhoudsorderRealisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Ontwikkelen organisatieOrganisatieontwikkelingLeveren personele diensten
Oplossen incidentOpgelost incidentLeveren ICT diensten
Oprichten VvESplitsing(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen In control statementIn control statementUitvoeren control
Opstellen Jaarschijf onderhoudOpstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan.Jaarschijf onderhoudOpstellen/actualiseren (M)JOB
Opstellen MeerjarenbegrotingOpstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie.MeerjarenbegrotingOpstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen VvE jaarbegrotingOpstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteldVvE JaarbegrotingVoeren financieel beheer VVE
Opstellen VvE jaarrekeningOpstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteldVvE JaarrekeningVoeren financieel beheer VVE
Opstellen aankoop- en verkoopbeleidAankoop- en VerkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen communicatiebeleidCommunicatiebeleidBepalen beleid
Opstellen communicatieplanCommunicatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen dPiOpstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverddPiVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen dViOpstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverddViVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen en verstrekken (M)JOBOpstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald.OnderhoudsbegrotingVoeren technisch beheer VVE
Opstellen financieel beleidFinancieel beleidBepalen beleid
Opstellen incassobeleidIncassobeleidBepalen beleid
Opstellen informatiebeleidInformatiebeleidBepalen beleid
Opstellen informatieplanInformatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen inkoopbeleidInkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen jaarbegrotingOpstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting..JaarbegrotingOpstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen jaarrapportageJaarrapportageUitvoeren control
Opstellen jaarrekeningOpstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverdJaarrekeningVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen jaarverslagOpstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordtJaarverslagVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen kandidatenlijstOpstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt.KandidatenlijstWerven en selecteren kandidaten
Opstellen klantmonitorOpstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend.KlantmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen kwartaalrapportageKwartaalrapportageUitvoeren control
Opstellen leefbaarheidsplanLeefbaarheidsplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan
Opstellen maandrapportageMaandrapportageUitvoeren control
Opstellen marktmonitorOpstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag.MarktmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen onderhoudsbeleidOnderhoudsbeleidBepalen beleid
Opstellen opdrachtbriefOpdrachtbriefUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen organisatie-inrichtingsplanOrganisatie-inrichtingsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen personeelsbeleidPersoneelsbeleidBepalen beleid
Opstellen personeelsplanPersoneelsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen projectontwerpUitvoeringsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen risico auditRisico auditUitvoeren risicomanagement
Opstellen risk control frameworkRisk control frameworkUitvoeren risicomanagement
Opstellen startbesluitStartbesluitUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen wijkplanWijkplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan
Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplanOpstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden.Aankoop- en verkoopplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren GebiedsvisieGebiedsvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren KlantvisieKlantvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplanOpstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd.Meerjaren onderhoudsplanOpstellen/actualiseren (M)JOB
Opstellen/actualiseren OrganisatievisieOrganisatievisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren PortefeuillevisiePortefeuillevisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplanOpstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie.Tactisch voorraadplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplanVastgoed investeringsplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren WoonvisieWoonvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren sociaal beleidSociaal beleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren vastgoedbeleidVastgoedbeleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren verhuurbeleidVerhuurbeleidBepalen beleid
Opvragen klantoordeelKlantoordeelMeten klantwaardering
Overdragen beheerOverdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatieBeheerovereenkomst wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatie
Overdragen opgeleverd vastgoedOverdrachtsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Pre-notificeren contractantHet werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen.Geprenotificeerde contractantIncasseren vorderingen
Incasso
Publiceren eenheidPubliceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komenAdvertentie beschikbare eenheidWerven en selecteren kandidaten
Realiseren wijziging (RFC)Uitgevoerde wijziging (RFC)Leveren ICT diensten
Regisseren (her)ontwikkelen eenhedenOpgeleverd vastgoed(Her)Ontwikkelen eenheden
Regisseren onderhoudsorderGecoördineerd reparatieonderhoud
Technisch gereed
Coördinatie mutatieonderhoud
Coördinatie reparatieonderhoud
Coördineren mutatieonderhoud
Coördineren reparatieonderhoud
Regisseren planmatig onderhoudRegisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerderTechnisch gereed POCoördineren planmatig onderhoud
Registreren klachtGeregistreerde klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Registreren klantvraagRegistreren klantvraag is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden geregistreerd en in behandeling worden genomenAfhandelen klantvragen
Registreren woningzoekendeRegistreren woningzoekende is het werkproces waarmee het registratieverzoek van de aanvrager wordt geverifieerd op vigerende regelgeving en - indien akkoord - de aanvrager inclusief de woonwensen geregisteerd wordt als woningzoekendeInschrijvingInschrijven woningzoekenden
Taxeren eenheidTaxatierapportTaxeren vastgoed
Transporteren akte van leveringTransportakte gepasseerdTransporteren leveringaktes
Uitgeven urgentie woningzoekendeUitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekendenHerhuisvestingsverklaringLeveren urgentieverklaring herhuisvesting
Uitgeven urgentieverklaringUitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekendenUrgentieverklaringBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Uitgevoerd werkkapitaalbeheerWerkkapitaalbeheerUitvoeren treasury
Uitvoeren intake verzoek geriefsverbeteringUitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomenBevestiging verzoek geriefsverbeteringRealiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren onderhoudstaakUitgevoerde onderhoudsorder
Uitvoering gereed
Realisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Uitwerken scenario'sVoorbereidingsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Vaststellen servicecomponentVaststellen servicecomponent is het werkproces waarmee wordt bepaald welke servicecomponenten in rekening worden gebrachtServicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Verbeteren datakwaliteitVerbeterde datakwaliteitLeveren datamanagement
Verhuren eenheidVerhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd.Getekende huurovereenkomstVerhuren eenheden
Verkopen appartementsrechtWoningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten).Verkoopakte gepasseerdVerkopen appartementen
Verkopen opstalWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen.Verkoopakte gepasseerdVerkopen eenheden
Verpachten perceelWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd..Gesloten (onder)erfpacht overeenkomstVerkopen eenheden
Verrekenen service-/stookcomponentVerrekenen service-/stookcomponent is het werkproces waarmee het voorschot over - en het verbruik in betreffende periode van service-/stookcomponent wordt verrekendAfrekenbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Verwerken WMO aanvraagVerwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomenWMO aanvraagRealiseren geriefsverbetering/WMO
Verwerken betalingBoekingVoeren financiële administratie
Verwerken declaratieVerwerkte declaratieLeveren personele diensten
Verwerken huuropzeggingVerwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stoptHuurovereenkomst beëindigdContracteren
Verhuren eenheden
Verwerken initiatief wooncoörperatieVerwerken initiatief wooncoörperatie is het werkproces waarmee het bewonersinitiatief voor het oprichten van een nieuwe wooncoöpratatie in behandeling wordt genomenIntentieverklaring ondersteunen wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatie
Verwerken terugkoopIndien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen.Terugkoopakte gepasseerdVerkopen appartementen
Verkopen eenheden
Verwerken verlofVerwerkt verlofLeveren personele diensten
Verwerken ziekmeldingVerwerkte ziekmeldingLeveren personele diensten
Verwerven vastgoedAangekocht vastgoedAankopen eenheden
Verzenden passend aanbodVerzenden passend aanbod is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd en specifiek onder de aandacht wordt gebracht bij de woningzoekende die naar betreffend aanbod op zoek isNotificatie passend aanbodInschrijven woningzoekenden
Voeren VvE administratieVoeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehoudenVvE administratieVoeren administratief beheer VVE
Voeren liquiditeitsmanagementLiquiditetsmanagementUitvoeren treasury
Waarderen bezitWaarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleverenVastgoedwaarderingUitvoeren portefeuillesturing
Werkproces 1Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 1Bedrijfsfunctie A
Bedrijfsproces 1
Werkproces 2Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 2Bedrijfsfunctie B
Bedrijfsproces 1
Werkproces 3Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 3Bedrijfsproces 2
Wijzigen functieGewijzigde functieLeveren personele diensten
Wijzigen medewerkergegevensGewijzigde medewerkersgegevensLeveren personele diensten
Wijzigen salarisGewijzigd salarisLeveren personele diensten
leveren interne communicatieInterne communicatieLeveren communicatie diensten


In Kennismodel

Het thema CORA werkprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA werkprocessen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan Deze svg is op 12-09-2020 06:19:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-09-2020 06:19:09 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg