CORA principes: verschil tussen versies

Regel 26: Regel 26:
  
  
==In Kennismodel==
+
[[Bestand:Logo CORA.jpg|miniatuur|rechts]]
{{CORA metamodel aspect|Principes}}
 

Versie van 19 nov 2019 om 15:55

Definitie: Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn.

Principes kunnen betrekking hebben op allerlei zaken: op de dienstverlening, de besturing, de proces- en organisatie-inrichting, op informatievoorziening, op IT-inzet enzovoorts. Dat maakt principes ook zo essentieel:

 • Ze zijn strategische van aard;
 • Hangen sterk samen met de visie en de missie van de woningcorporatie;
 • Geven het WAT aan;
 • Staan voor langere tijd vast.


Een principe moet worden geïnterpreteerd, het staat daarmee niet ter discussie maar kan per situatie anders worden uitgevoerd. Om naast het WAT ook het HOE concreter te maken worden beleidsuitgangspunten vastgelegd, die van principes afgeleid zijn. Dat geeft dan een duidelijke richting aan voor de middellange of korte termijn.

Voor CORA zijn zeven principes gedefinieerd. Het uitgangspunt is dat woningcorporaties volgens CORA werken als ze deze principes hebben overgenomen in hun bedrijfsvoering. Het gaat om de volgende principes:

 1. De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT.
 2. Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader.
 3. Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang.
 4. Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten.
 5. De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties.
 6. Basisgegevens (bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten of vastgoed) worden eenmalig geregistreerd vanuit het proces dat deze gegevens waarneemt, creëert of aanpast en deze registraties hebben een geborgde kwaliteit voor gegevensgebruik elders.
 7. Uitwisselbaarheid van gegevens is gebaseerd op breed geaccepteerde en actuele standaarden.


Een woningcorporatie die deze principes overneemt zal meer en meer in lijn met CORA ingericht raken en gaan werken. Een woningcorporatie kan de CORA principes zelf aanvullen met eigen principes en ook doorvertalen naar eigen beleidsuitgangspunten.

Voor een uitgebreide beschrijving met toelichting van bovenstaande principes zie bijlage 2 van CORA 3.0 (pdf).


Logo CORA.jpg