CORA bedrijfsservices: verschil tussen versies

Regel 11: Regel 11:
 
Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices.
 
Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices.
  
{{ToonDiagramEnLink|Id-822d9ee0-28a4-d98c-79b9-feecdbeab7ca}}
+
{{ToonDiagramEnLink| Id-0227169d-e857-9125-b3f6-435e91672610}}
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>
  

Versie van 3 apr 2020 om 17:19

Nieuw in CORA 4.0 zijn bedrijfsservices. Zij worden geleverd door uitvoerende rollen die daarvoor gebruik maken van werkprocessen. Oftewel, werkprocessen realiseren bedrijfsservices.

Definitie: 
• Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant., Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.

LET OP: Welke bedrijfsservices CORA onderscheid, is bij het bepalen van de producten & diensten globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.


Referentie bedrijfsservices

Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices.

ERROR: Invalid value Id-0227169d-e857-9125-b3f6-435e91672610 for parameter in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}.
ERROR: Unknown error


Alfabetisch overzicht van referentie bedrijfsservices

BedrijfsserviceBeschrijvingHoort bij dienst(en)
Aangekocht vastgoed
Aankoop- en Verkoopbeleid
Aankoop- en verkoopplan
Aanzegging periodieke huurverhogingDit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen.
Achterstand betalingBetaald hebben voor datum x
Advertentie beschikbare eenheid
AfboekingHet in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering
Afgehandelde klacht
Afrekenbedrag servicecomponent
Afwijzing urgentie woonruimtebemiddeling
Beheerde ICT portfolio
Beheerde vastgoedadministratie
Beheerovereenkomst wooncoörperatie
Betaling
BetalingsregelingDe regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.
Bevestiging verzoek geriefsverbetering
Bevoorrading
Bewonersbegeleiding
Boeking
Communicatiebeleid
Communicatieplan
Evaluatie klantoordeel
Externe communicatie
Factuur voor huurder gereed
Financieel beleid
Financieel gereed
GebiedsvisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingen
GegadigdeDe gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde.
Geprenotificeerde contractantContractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur
Geregistreerd reparatieverzoek
Geregistreerde klacht
Gesloten (onder)erfpacht overeenkomst
Getekende huurovereenkomst
Getekende leveringsovereenkomst
Gewijzigd salaris
Gewijzigde functie
Gewijzigde medewerkersgegevens
Herhuisvestingsverklaring
Huisstijl
Huurdersbelang VVEvraagstuk
Huurovereenkomst beëindigd
ICT middel
In control statement
Incassobeleid
Informatiebeleid
Informatieplan
Ingekocht planmatig onderhoud
Ingekocht reparatieonderhoud
Ingekochte service
Inkomende betalingDe betaling van een debiteur van een openstaande vordering
Inkoopbeleid
Inschrijving
Inspectie gereed
Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatie
Interne communicatie
Jaarbegroting
Jaarrapportage
Jaarrekening
Jaarschijf onderhoudDe jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld.
Jaarverslag
Juridisch advies
Kandidatenlijst
Klantbeoordeling huuropzegging
Klantbeoordeling reparatie
Klantbeoordeling terugkoop
Klantmonitor
Klantoordeel
KlantvisieHierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren.
Kwartaalrapportage
Ledenbestand VvE
Leefbaarheidsplan
Liquiditetsmanagement
Logistieke dienst
Maaltijd
Maandrapportage
Marktmonitor
Meerjaren onderhoudsplanHet meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.
Meerjarenbegroting
Notificatie passend aanbod
Offerte geriefsverbetering / WMO eenheid
Onderhoud
Onderhoudsbegroting
Onderhoudsbeleid
Ondernemingsfinanciering
OntruimingDe ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen
Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMO
Opdrachtbrief
Opgeheven overlast
Opgeleverd vastgoed
Opgeleverde exploitatie eenheid
Opgelost incident
Organisatie-inrichtingsplan
Organisatieontwikkeling
OrganisatievisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn.
Overdrachtsbesluit
Overdrachtsdossier deurwaarderHet dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder
Participatie middel
Personeelsbeleid
Personeelsplan
Planning uitvoering taken onderhoudsorder
PortefeuillevisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen
Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMO
Projectbewaking PO
Rechtsbijstand
Rente- en valutamanagement
Risico audit
Risk control framework
Schoonmaak
Servicecomponent
Sociaal beleid
Sociale begeleiding
Splitsing
Startbesluit
Tactisch voorraadplanDit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden.
Taxatierapport
Technisch gereed
Technisch gereed PO
Terugkoopakte gepasseerd
Tijdige betalingInkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan
Transportakte gepasseerd
Uitgevoerde wijziging (RFC)
Uitvoering gereed
Uitvoeringsbesluit
Urgentieaanvraag woonruimtebemiddeling
Urgentieverklaring
Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingDit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd
Vastgestelde vastgoedconditie
Vastgoed investeringsplan
Vastgoedbeleid
Vastgoedgegevens geactualiseerd
VastgoedwaarderingDit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen.
Verbeterde datakwaliteit
Vergaderstukken VvE
Verhuurbeleid
Verkoopakte gepasseerd
Verwerkt verlof
Verwerkte declaratie
Verwerkte ziekmelding
Verzekeringen
Voorbereidingsbesluit
Voorschotbedrag servicecomponent
VvE Jaarbegroting
VvE Jaarrekening
VvE administratie
VvE besluit
WMO aanvraag
Werkkapitaalbeheer
Wijkplan
WoonvisieHierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen.
Woonwensprofiel
dPi
dViIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsservices past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsservices:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan Deze svg is op 12-09-2020 06:19:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-09-2020 06:19:09 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg