CORA Prestatie-indicatoren: verschil tussen versies

(Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren)
Regel 22: Regel 22:
  
 
===Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren===
 
===Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren===
In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en in welk proces(sen) betreffende indicator wordt gemeten.
+
In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en welke kengetallen daarbij worden gebruikt.
  
 
{{#ask: [[CORA-concepttype::Prestatie-indicator]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
 
{{#ask: [[CORA-concepttype::Prestatie-indicator]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
Regel 32: Regel 32:
 
|?AggregationRelationship.Semantictitle#=Maakt gebruik van kengetal(len)|
 
|?AggregationRelationship.Semantictitle#=Maakt gebruik van kengetal(len)|
 
}}
 
}}
 
 
 
  
 
===In Kennismodel===
 
===In Kennismodel===

Versie van 8 mei 2020 om 16:11

In CORA 3.0 is de CORA methodiek van prestatie-indicatoren geïntroduceerd (zie hoofdstuk 7 van CORA 3.0 (pdf)) of de pagina prestatiemeting. In CORA 4.0 wordt dit verder verrijkt met het onderscheid tussen proces-indicatoren en resultaat-indicatoren.

Definities: 
• Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces.Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.


Methodiek van prestatie-indicatoren

Hier vind je meer uitleg over de methodiek van prestatie-indicatoren die we in CORA 3.0 in de sector hebben gelanceerd. Deze methode wordt inmiddels breed toegepast. De CORA prestatie-indicatoren zijn referentie-indicatoren. Je kunt deze één op één over nemen. Het staat organisaties vrij om afwijkende indicatoren op te stellen, maar de methodiek moet wel identiek worden toegepast.

Hoe prestatie-indicatoren aan processen als prestatie-indicator is verbonden, respectievelijk als resultaat-indicator aan resultaten zijn gekoppeld, is in de CORA processjablonen uitgewerkt.


Voorbeelduitwerkingen

We hebben inmiddels voorbeelduitwerkingen beschikbaar van de volgende bedrijfsprocessen beschikbaar: Verhuren eenheden, Verkopen eenheden en Verkopen appartementen.


Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren

In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en welke kengetallen daarbij worden gebruikt.

Prestatie-indicatorBeschrijvingMaakt gebruik van kengetal(len)
Aantal leegstandsdagenAantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: AA. Aantal leegstandsdagen
Aantal terugkopenAantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: AA. Aantal teruggekochte eenheden
Aantal verkopen bestaand bezitAantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: AA. Aantal verkochte eenheden
Afnamesnelheid van leegstandGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode
B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
Bedrag terugkoopkostenKosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: AA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
Bezettingsgraad huureenhedenPercentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100%A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode
B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiode
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
B. aantal leegstaande eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huurGederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huurGederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Opbrengst verkoop bestaand bezitOpbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C)A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Resultaat verkoop bestaand bezitResultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaardePercentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Aantal teruggekochte eenheden
B. taxatiewaarde
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Taxatiewaarde eenheden
VertrekmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigd
B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
VestigingsmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode
B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

In Kennismodel

Het thema CORA Prestatie-indicatoren past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA Prestatie-indicatoren:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan Deze svg is op 12-09-2020 06:19:09 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-09-2020 06:19:09 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg