Rollen

In het CORA 4.0 onderscheiden we afnemende rollen en uitvoerende rollen.

Definities: 
• Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt.Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert.Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren.

Toelichting actor: Een actor kan meerdere rollen hebben. Zo kan een actor huurder zijn, die tevens woningzoekende is, en ook nog als werknemer in dienst zijn van dezelfde woningcorporatie.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor actoren met een rol: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord

CORA rollenmodel

In CORA 3.1 zijn de doelgroepen geclusterd in het doelgroepenmodel. In CORA 4.0 zijn de afnemende en uitvoerende rollen gespecificeerd in het CORA kennismodel. De groeperingen externe klant en interne klant zijn bepalend welke sturende-, primaire- en ondersteunende producten en diensten woningcorporaties leveren. De overige groeperingen kunnen soms een afnemende rol vervullen, maar ze zijn niet bepalend welke specifieke producten en diensten corporaties leveren aan externe klanten.

Afnemende rollen

In CORA onderscheiden we de volgende groeperingen van afnemende rollen. Let wel, met uitzondering van de externe klant kunnen alle groeperingen van afnemende rollen ook uitvoerende rollen vervullen.

Grouping Leveranciers BusinessRole Aannemer BusinessRole Deurwaarder BusinessRole Jurist BusinessRole Makelaar BusinessRole Notaris BusinessRole Projectontwikkelaar hernoemd van ‘overige’ naar ‘overige rollen’ om herkenbaar te maken in modellen (Grouping) Overige rollen Dit is eigenlijk een actor, die de rol 'branchevereniging' heeft (BusinessRole) Aedes Autoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is eigenlijk een actor, met de rol toezichthouder (BusinessRole) Autoriteit woningcorporaties BusinessRole Huurdersorganisatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw is eigenlijk een actor, met de rol 'waarborgfonds' (BusinessRole) WSW Hier wordt bedoeld: de rol "beheerder van handelsregister" die uitgevoerd wordt door de Kamer van Koophandel" (BusinessRole) KvK Grouping Gebiedsrelaties BusinessRole Bewonerscommissie BusinessRole Gemeente BusinessRole Overige vastgoedeigenaar BusinessRole Politie BusinessRole Sociale dienst BusinessRole Wijk-/buurt-bewoner BusinessRole Wijkvereniging Grouping Externe klanten BusinessRole Huurder De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessRole) Koper BusinessRole Vereniging van Eigenaren BusinessRole Woningzoekende zie: http://www.woningwet2015.nl/sites/www-woningwet2015-nl.f3.oww.net/files/documenten/i.8_presentatie_workshop_wooncooperatie_17_juni_2015.pdf (BusinessRole) Wooncoöperatie BusinessRole Klant Grouping Interne klanten BusinessRole Woningcorporatie Deze svg is op 07-05-2020 21:00:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 07-05-2020 21:00:45 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

Alfabetisch overzicht van CORA rollen

Heb jij een suggestie voor een ontbrekende beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

RolBeschrijvingTypeGroep
AannemerLeverende rolLeveranciers
AedesDit is eigenlijk een actor, die de rol 'branchevereniging' heeftAfnemende rolOverige rollen
Autoriteit woningcorporatiesAutoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is eigenlijk een actor, met de rol toezichthouderLeverende rolOverige rollen
BewonerscommissieAfnemende rolGebiedsrelaties
DeurwaarderLeverende rolLeveranciers
GemeenteUitvoerende rolGebiedsrelaties
HuurderAfnemende rolExterne klanten
HuurdersorganisatieAfnemende rolOverige rollen
JuristUitvoerende rolLeveranciers
KlantAfnemende rolExterne klanten
KoperDe koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid.Afnemende rolExterne klanten
KvKHier wordt bedoeld: de rol "beheerder van handelsregister" die uitgevoerd wordt door de Kamer van Koophandel"Uitvoerende rolOverige rollen
MakelaarUitvoerende rolLeveranciers
NotarisUitvoerende rolLeveranciers
Overige vastgoedeigenaarUitvoerende rolGebiedsrelaties
PolitieUitvoerende rolGebiedsrelaties
ProjectontwikkelaarUitvoerende rolLeveranciers
Sociale dienstUitvoerende rolGebiedsrelaties
Vereniging van EigenarenAfnemende rolExterne klanten
WSWWaarborgfonds Sociale Woningbouw is eigenlijk een actor, met de rol 'waarborgfonds'Uitvoerende rolOverige rollen
Wijk-/buurt-bewonerAfnemende rolGebiedsrelaties
WijkverenigingAfnemende rolGebiedsrelaties
WoningcorporatieAfnemende rolInterne klanten
WoningzoekendeAfnemende rolExterne klanten
Wooncoöperatiezie: http://www.woningwet2015.nl/sites/www-woningwet2015-nl.f3.oww.net/files/documenten/i.8_presentatie_workshop_wooncooperatie_17_juni_2015.pdfAfnemende rolExterne klanten


In Kennismodel

Het thema Rollen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Rollen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een Bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een applicatiecomponent is een op zichzelf staand type software met één of meerdere functies. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Een integratiefunctie is functionaliteit die een applicatie via een koppelvlak biedt aan andere applicaties. (ApplicationService) Integratiefunctie Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een applicatiefunctie is een logische eenheid van functionaliteit zoals die binnen een applicatie gestructureerd is. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een gegeven uit LV is een gegevensobject dat op gestandaardiseerde wijze beschikbaargesteld wordt door een landelijke voorziening. (DataObject) Gegeven uit LV Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces In CORA introduceren we het begrip hoofd bedrijfsfunctie als een een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship Bedient ServingRelationship TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship beheert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship biedt toegang tot SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AggregationRelationship is opgebouwd uit InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert CompositionRelationship Onderdeel van AssociationRelationship Deze svg is op 08-05-2020 14:14:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 08-05-2020 14:14:52 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Processenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
CORA processjabloon
   
   
Informatiemodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg