Primair financieel management

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > Products > Primair financieel management
ArchiMate-element Primair financieel management
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-34be4835-0d37-98c0-1a04-c71416660976
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Primair financieel management
Documentatie  : Primair finacieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Primair finacieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die: • één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessRole) Klant De huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald. (BusinessRole) Huurder Dit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren Grouping Primair Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbehee- r Grouping Externe klanten Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbehe- er Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/bep- erken betaalachterstan- d ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient SpecializationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 23-10-2020 22:01:22 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 23-10-2020 22:01:22 CEST