CORA diensten

In CORA 4.0 wordt onderscheid gemaakt tussen producten en diensten.

Definitie: 
• Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product.


CORA 4.0 dienstenmodel

In het CORA dienstenmodel is af te leiden welke diensten geleverd (kunnen) worden en bij welke producten die diensten aangeboden (kunnen) worden. In onderstaande figuur tref je de actuele versie[1]. We maken duidelijker onderscheid aan wie de producten en diensten worden geleverd. Belangrijk verschil is dat corporaties ook primaire producten en diensten aan de interne klant leveren om daarmee de externe klant de gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.

Grouping Primair Grouping Externe klanten Informatieverstrekking is de mondelinge en/of schriftelijke informatie die wordt vertrekt aan de 'klant' die een vraag heeft gesteld. (Product) Klantrelatie Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidstoets Klanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tract op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencomissie stappen (BusinessService) Afgehandelde klacht dienstverlening Beheerde VvE is de rechtspersoon VvE die het beheer en optioneel het technisch beheer van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE BusinessService Administratief VVE beheer Financieel VVE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VVEbijdrages, maken van bergrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturen (BusinessService) Financieel VVE beheer Tdechnisch VVE beheer heeft betrekking op het maken van onderhoudsbegrotingen en het inkopen van onderhoud bij leveranciers (BusinessService) Technisch VVE beheer Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Indien wooncoöperatie (deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leveren (BusinessService) Medewerking oprichting wooncoöperatie Product Primair financieel management Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Incasso Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Een urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling Woningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woning (BusinessService) Inschrijving De gematchte eenheid is de eenheid waarvoor de woningzoekende belangstelling heeft getoond en als kandidaat is toegelaten. (BusinessService) Gematchte eenheid Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Verhuren eenheden omvat het leveren van het ‘exclusieve gebruiksrecht huureenheid’ aan huurders door het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen en verhuren van verhuurbare eenheden. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Verrekenen service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik. (BusinessService) Verrekende service- /stookkosten Huurders kunnen de corporatie verzoeken om geriefsverbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening nemen (BusinessService) Individuele verbetering eenheid Woningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houden (BusinessService) Leefbare woonomgeving Woningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVE (BusinessService) Vertegenwoordiging in de VvE Een urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring herhuisvesting Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen eenheden omvat het leveren van het eigendomsrecht van perceel plus opstal of het eigendomrecht van opstal in combinatie met het erfrecht van perceel aan kopers. (BusinessService) Bloot eigendom koopeenheid Verkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers. (BusinessService) Appartementsrecht Grouping Interne klanten Fysieke eenheid betreft een zijn afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid De aangekochte eenheid is door de womningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekochte eenheid Vastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten (BusinessService) Gecoördineerd planmatig onderhoud Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud Grouping Ondersteunend Product Gefaciliteerde organisatie Woningcorporaties houden dagelijkks de verlies- en winstrekening bij van de ele organisatie (BusinessService) Financiële administratie De woningcorporatie levert extern en intern communicatie-diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie-diensten De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT-diensten De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten Woningcorpotaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury Woninhcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Ingekocht goed, dienst of werk De woningcorporaties regeistreerd en actualiseerd data ter ondersteuning van de oinformatiebehoefte van de woningcoporaties benodigd voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering (BusinessService) Datamanagement Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer BusinessService Geregistreerd vastgoed Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanagement Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke kwaliteitsmetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie Grouping Sturend Product Plannen BusinessService Gebiedsplan BusinessService Portefeuilleplan BusinessService Onderhoudsplan BusinessService Sociaal beheerplan BusinessService Financieel plan BusinessService Bedrijfsvoeringsplan Product Monitoring BusinessService Control BusinessService Risicomanagement BusinessService Benchmarkrapportage BusinessService Verantwoording Product Richting BusinessService Missie BusinessService Visie BusinessService Beleid ServingRelationship Deze svg is op 07-05-2020 21:01:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 07-05-2020 21:01:30 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

Toelichting dienstenmodel

Het dienstenmodel beschrijft welke diensten een woningcorporatie levert aan haar doelgroepen. De volgende principes van CORA worden via het dienstenmodel ingevuld:

  • Principe 2: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader. Het dienstenmodel definieert de gangbare diensten van een woningcorporatie. vanuit de strategie wordt bepaald welke diensten van primair belang zijn voor een woningcorporatie.
  • Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Te leveren diensten zijn het vertrekpunt voor de bedrijfsvoering en de informatievoorziening.
  • Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. Het dienstenmodel geeft aan om welke diensten het gaat.

[2] De diensten van woningcorporaties zijn het ontwikkelen, verhuren en verkopen van woningen en de diensten daaromheen, binnen de sociale en plaatselijke context waarin woningcorporaties opereren.


Alfabetisch overzicht van CORA diensten

Heb jij een suggestie voor een ontbrekende beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

DienstBeschrijvingHoort bij product
(Her)ontwikkelde eenheidDe (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen.Fysieke eenheid
Aangekochte eenheidDe aangekochte eenheid is door de womningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen.Fysieke eenheid
Administratief VVE beheerBeheerde VvE
Afgehandelde klacht dienstverleningKlanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tract op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencomissie stappenKlantrelatie
AppartementsrechtVerkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers.Verkochte eenheid
BedrijfsvoeringsplanPlannen
BeleidRichting
BenchmarkrapportageMonitoring
Bloot eigendom koopeenheidVerkopen eenheden omvat het leveren van het eigendomsrecht van perceel plus opstal of het eigendomrecht van opstal in combinatie met het erfrecht van perceel aan kopers.Verkochte eenheid
Communicatie-dienstenDe woningcorporatie levert extern en intern communicatie-diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatieGefaciliteerde organisatie
ContactinformatieKlanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporatiesKlantrelatie
ControlMonitoring
CrediteurenbeheerWoningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derdenGefaciliteerde organisatie
DatamanagementDe woningcorporaties regeistreerd en actualiseerd data ter ondersteuning van de oinformatiebehoefte van de woningcoporaties benodigd voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringGefaciliteerde organisatie
DebiteurenbeheerWoningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt.Primair financieel management
DienstDit betreft de te leveren dienst die gerealiseerd wordt door het bedrijfsproces waarmee één of meerdere werkprocessen benut worden
Dienst
Dienst 2Dit betreft de te leveren dienst 2 die gerealiseerd wordt door het bedrijfsproces 2 waarmee één of meerdere werkprocessen benut worden
Exclusief gebruiksrecht huureenheidVerhuren eenheden omvat het leveren van het ‘exclusieve gebruiksrecht huureenheid’ aan huurders door het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen en verhuren van verhuurbare eenheden.Verhuurde eenheid
Facillitaire dienstenDe woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie.Gefaciliteerde organisatie
Financieel VVE beheerFinancieel VVE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VVEbijdrages, maken van bergrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturenBeheerde VvE
Financieel planPlannen
Financiële administratieWoningcorporaties houden dagelijkks de verlies- en winstrekening bij van de ele organisatieGefaciliteerde organisatie
GebiedsplanPlannen
Gecoördineerd mutatieonderhoudMutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerdVastgoedonderhoud
Gecoördineerd planmatig onderhoudPlanmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgeslotenVastgoedonderhoud
Gecoördineerd reparatieonderhoudReparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoerenVastgoedonderhoud
Gematchte eenheidDe gematchte eenheid is de eenheid waarvoor de woningzoekende belangstelling heeft getoond en als kandidaat is toegelaten.Passende eenheid
Geregistreerd vastgoedGefaciliteerde organisatie
ICT-dienstenAan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatieGefaciliteerde organisatie
IncassoWoningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopenPrimair financieel management
Individuele verbetering eenheidHuurders kunnen de corporatie verzoeken om geriefsverbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening nemenVerhuurde eenheid
Ingekocht goed, dienst of werkWoninhcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klantenGefaciliteerde organisatie
InschrijvingWoningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woningPassende eenheid
Juridische dienstenWoningcorpotaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen.Gefaciliteerde organisatie
KlanttevredenheidstoetsKlanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen.Klantrelatie
Leefbare woonomgevingWoningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houdenVerhuurde eenheid
Medewerking oprichting wooncoöperatieIndien wooncoöperatie (deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leverenOndersteunde wooncoöperatie
MissieRichting
OnderhoudsplanPlannen
Personele dienstenDe woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienstGefaciliteerde organisatie
PortefeuilleplanPlannen
RelatiemanagementWoningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciersGefaciliteerde organisatie
RisicomanagementMonitoring
Sociaal beheerplanPlannen
Technisch VVE beheerTdechnisch VVE beheer heeft betrekking op het maken van onderhoudsbegrotingen en het inkopen van onderhoud bij leveranciersBeheerde VvE
TreasuryDe woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiserenGefaciliteerde organisatie
Uitgevoerde onderhoudsorderOnderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerdVastgoedonderhoud
Urgentieverklaring herhuisvestingEen urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaringVerhuurde eenheid
Urgentieverklaring woonruimtebemiddelingEen urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaringPassende eenheid
VastgoedinspectieVoor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke kwaliteitsmetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatieGefaciliteerde organisatie
VerantwoordingMonitoring
Verrekende service-/stookkostenVerrekenen service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik.Verhuurde eenheid
Vertegenwoordiging in de VvEWoningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVEVerhuurde eenheid
VisieRichting


In Kennismodel

Het thema CORA diensten past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA diensten:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een Bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een applicatiecomponent is een op zichzelf staand type software met één of meerdere functies. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Een integratiefunctie is functionaliteit die een applicatie via een koppelvlak biedt aan andere applicaties. (ApplicationService) Integratiefunctie Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een applicatiefunctie is een logische eenheid van functionaliteit zoals die binnen een applicatie gestructureerd is. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een gegeven uit LV is een gegevensobject dat op gestandaardiseerde wijze beschikbaargesteld wordt door een landelijke voorziening. (DataObject) Gegeven uit LV Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces In CORA introduceren we het begrip hoofd bedrijfsfunctie als een een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship Bedient ServingRelationship TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship beheert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship biedt toegang tot SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AggregationRelationship is opgebouwd uit InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert CompositionRelationship Onderdeel van AssociationRelationship Deze svg is op 08-05-2020 14:14:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 08-05-2020 14:14:52 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Processenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
CORA processjabloon
   
   
Informatiemodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg

  1. In november 2019 hebben we de eerste conceptversie van het CORA 4.0 dienstenmodel gepubliceerd.
  2. Primair zijn de diensten gericht op woningzoekenden, huurders, kopers en Verenigingen van Eigenaren. Maar er worden ook diensten geleverd aan bewoners van wijken of buurten en aan partners als gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast levert een woningcorporatie diensten aan leveranciers als aannemers en deurwaarders. Naast diensten voor externe partijen, worden diensten ook intern geleverd.