CORA bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen zijn nodig om diensten te kunnen leveren. Zonder het leveren van diensten geen bedrijfsprocessen. De CORA bedrijfsprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA dienstenmodel.

Definitie: Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor bedrijfsprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord


CORA 4.0 procesmodel

Onderstaand is het CORA-procesmodel 4.0 uitgewerkt. Het geeft een kader voor hoe een woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen.

Grouping Primair Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Verrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Verrekenen service /stookkosten Leveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend (BusinessProcess) Leveren urgentieverklaring herhuisvesting Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbetering/WMO Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Bevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving (BusinessProcess) Bevorderen leefbare woonomgeving Uitvoeren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee reparatieverzoeken van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, gerepareerd en indien van toepassing in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Uitvoeren reparatieonderhoud Uitvoeren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren planmatig onderhoud Uitvoeren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder (BusinessProcess) Uitvoeren mutatieonderhoud Deelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Deelnemen VVEvergadering Te exploiteren eenheid is de fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts die onderdeel vormt van de vastgoedportefeuille van de woningcorporatie met als doel om die eenheid te exploiteren middels verhuur en/of verkoop al dan niet met terugkoop. (Product) Te exploiteren eenheid Woningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) Ontwikkelingen eenheden Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Inschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensen (BusinessProcess) Inschrijven woningzoekenden Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld (BusinessProcess) Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Faciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed (BusinessProcess) Faciliteren wooncoöperatie Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementen Beheerde VvE is de rechtspersoon VvE die het beheer en optioneel het technisch beheer van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Informatieverstrekking is de mondelinge en/of schriftelijke informatie die wordt vertrekt aan de 'klant' die een vraag heeft gesteld. (Product) Informatieverstrekking Afhandelen klantvraag is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvraag Product Vastgoedonderhoud BusinessProcess Uitvoeren onderhoudsorder Grouping Sturend Product Richting BusinessProcess Bepalen beleid BusinessProcess Bepalen visie BusinessProcess Bepalen missie Product Plannen BusinessProcess Opstellen/actualiseren gebiedsplan BusinessProcess Uitvoeren portefeuillesturing BusinessProcess Opstellen/actualiseren MJOB BusinessProcess Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan BusinessProcess Opstellen/actualiseren financieel plan BusinessProcess Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan Product Monitoring BusinessProcess Uitvoeren control BusinessProcess Uitvoeren risicomanagement BusinessProcess Uitvoeren benchmark BusinessProcess Verantwoorden bedrijfsvoering Grouping Ondersteunend Product Gefaciliteerde organisatie BusinessProcess Leveren communicatie diensten BusinessProcess Leveren datamanagement BusinessProcess Leveren facilitaire diensten BusinessProcess Leveren ICT diensten BusinessProcess Leveren juridische diensten BusinessProcess Leveren personele diensten BusinessProcess Uitvoeren treasury BusinessProcess Uitvoeren onderhoudsorder Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klachten dienstverlening Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Meten klantwaardering Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Beheren financiën AggregationRelationship proces bij alle diensten/product- en AggregationRelationship proces bij alle diensten/product- en AggregationRelationship proces bij alle diensten/product- en AggregationRelationship proces bij alle diensten/product- en AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-11-2019 11:41:40 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-11-2019 11:41:40 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-Act cyclus te sluiten.


Toelichting procesmodel

Procesmanagement is een van de fundamenten van CORA. Een aantal principes van CORA wordt met procesmanagement (mede) ingevuld:

  • Principe 1: De doelstelling van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering zijn bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. Procesmodellen kunnen laten zien hoe de doelstellingen gerealiseerd worden en met welke processen welke diensten geleverd worden;
  • Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Deze samenhang wordt onder andere verduidelijkt met procesmodellen voor te leveren diensten;
  • Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten.


Door uit te gaan van de dienstverlening en de samenhang tussen processen als uitgangspunt voor procesmanagement te nemen, wordt de consistentie geborgd en het bedrijfsbelang centraal gesteld. Dit is randvoorwaardelijk om de samenhang binnen de organisatie te verbeteren. Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een huurder). Klantgericht werken is belangrijk, maar niet tegen alle kosten. De klant is er ook bij gebaat dat woningcorporaties in de dienstverlening zo min mogelijk kosten maken, want die worden uiteindelijk weer op de klant verhaald.

Processen moeten dus klantgericht en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan eisen, zoals:

  • Vanuit de wetgever - wettelijke eisen (Arbo, milieu, privacy) en verantwoording (rapportages, visitaties);
  • Vanuit interne verantwoording - AO/IC, interne rapportage;
  • Vanuit strategie en bedrijfsvoering - flexibiliteit, risicomanagement, procuratie en procesefficiëntie;
  • Eisen vanuit kwaliteit, veiligheid en milieu – o.a. KWH, energielabels, informatie-beveiliging en veiligheidscontroles;
  • Eisen vanuit de leveranciers – logistieke eisen, gegevensuitwisseling.


Totaaloverzicht Afnemer, Product, Dienst en Bedrijfsproces

met behulp van deze link Totaaloverzicht De relatie afnemer, product, dienst, bedrijfsproces kun je een overzicht downloaden van de uitgewerkte relaties tussen afnemer, product, dienst en bedrijfsproces.


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsprocessen

BedrijfsprocesHoort bij product(en)Beschrijving
Afhandelen klachten dienstverleningPrimairAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld
Afhandelen klantvraagInformatieverstrekkingAfhandelen klantvraag is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld
Behandelen urgentie aanvragen woningzoekendenPassende eenheidBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld
Beheren financiënOndersteunend
Primair
Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld
Bepalen beleidRichting
Bepalen missieRichting
Bepalen visieRichting
Bevorderen leefbare woonomgevingVerhuurde eenheidBevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving
Deelnemen VVEvergaderingVerhuurde eenheidDeelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld
Faciliteren wooncoöperatieOndersteunde wooncoöperatieFaciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed
Incasseren vorderingenVerhuurde eenheidIncasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen
Inkopen goederen, diensten en werkenOndersteunend
Primair
Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld
Inschrijven woningzoekendenPassende eenheidInschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensen
Leveren ICT dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren communicatie dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren datamanagementGefaciliteerde organisatie
Leveren facilitaire dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren juridische dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren personele dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren urgentieverklaring herhuisvestingVerhuurde eenheidLeveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend
Meten klantwaarderingOndersteunend
Primair
Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd
Ontwikkelingen eenhedenTe exploiteren eenheidWoningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers
Opstellen/actualiseren MJOBPlannen
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplanPlannen
Opstellen/actualiseren financieel planPlannen
Opstellen/actualiseren gebiedsplanPlannen
Opstellen/actualiseren sociaal beheerplanPlannen
Realiseren geriefsverbetering/WMOVerhuurde eenheidRealiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht
Uitvoeren benchmarkMonitoring
Uitvoeren controlMonitoring
Uitvoeren mutatieonderhoudVerhuurde eenheidUitvoeren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder
Uitvoeren onderhoudsorderVastgoedonderhoud
Uitvoeren planmatig onderhoudVerhuurde eenheidUitvoeren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd
Uitvoeren portefeuillesturingPlannen
Uitvoeren reparatieonderhoudVerhuurde eenheidUitvoeren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee reparatieverzoeken van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, gerepareerd en indien van toepassing in rekening worden gebracht
Uitvoeren risicomanagementMonitoring
Uitvoeren treasuryGefaciliteerde organisatie
Verantwoorden bedrijfsvoeringMonitoring
Verhuren eenhedenVerhuurde eenheidVerhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur
Verkopen appartementenVerkochte eenheidVerkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht
Verkopen eenhedenVerkochte eenheidVerkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd
Verrekenen service-/stookkostenVerhuurde eenheidVerrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerd
Voeren administratief beheer VVEBeheerde VvEVoeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden
Voeren financieel beheer VVEBeheerde VvEVoeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd
Voeren technisch beheer VVEBeheerde VvEVoeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerdIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het metamodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsprocessen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een gebruikersfunctie is functionaliteit die een applicatie aan gebruikers biedt ter ondersteuning van een werkproces. (ApplicationService) Gebruikersfunctie Een informatiedomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een applicatiecomponent is een op zichzelf staand type software met één of meerdere functies. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Een integratiefunctie is functionaliteit die een applicatie via een koppelvlak biedt aan andere applicaties. (ApplicationService) Integratiefunctie Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een applicatiefunctie is een logische eenheid van functionaliteit zoals die binnen een applicatie gestructureerd is. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een gegeven uit LV is een gegevensobject dat op gestandaardiseerde wijze beschikbaargesteld wordt door een landelijke voorziening. (DataObject) Gegeven uit LV Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship verantwoordelijk- voor RealizationRelationship realiseert AccessRelationship gebruikt AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship levert AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship beheert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship biedt toegang tot SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AggregationRelationship is opgebouwd uit InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit TriggeringRelationship veroorzaakt Deze svg is op 19-11-2019 15:49:32 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-11-2019 15:49:32 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Processenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Informatiemodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Logo CORA.jpg