CORA bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen zijn nodig om diensten te kunnen leveren. Zonder het leveren van diensten geen bedrijfsprocessen. De CORA bedrijfsprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA dienstenmodel.

Definitie: 
• Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor bedrijfsprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord


CORA 4.0 procesmodel

Onderstaand is het CORA-procesmodel 4.0 uitgewerkt. Het geeft een kader voor hoe een woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen. In onderstaande figuur tref je de actuele versie[1].

Voor het uitwerken van ieder bedrijfsproces hanteren we de CORA CORA Processjablonen.

Klik hier voor een overzicht bedrijfsprocessen (gedeeltelijk) zijn uitgewerkt en welke nog uitgewerkt moeten worden.


Grouping Primair Grouping Interne klanten Fysieke eenheid betreft een zijn afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid Woningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her) Ontwikkelingen eenheden Woningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) Aankopen eenheden Vastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Uitvoeren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Coördineren planmatig onderhoud Uitvoeren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderhoud Uitvoeren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee reparatieverzoeken van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, gerepareerd en indien van toepassing in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder Grouping Externe klanten Informatieverstrekking is de mondelinge en/of schriftelijke informatie die wordt vertrekt aan de 'klant' die een vraag heeft gesteld. (Product) Klantrelatie Afhandelen klantvraag is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvraag Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klachten dienstverlening Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Meten klantwaardering Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Inschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensen (BusinessProcess) Inschrijven woningzoekenden Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld (BusinessProcess) Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden BusinessProcess Matchen Beheerde VvE is de rechtspersoon VvE die het beheer en optioneel het technisch beheer van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Verrekenen service-/stookkosten Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbetering/WMO Bevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving (BusinessProcess) Bevorderen leefbare woonomgeving Deelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Deelnemen VVEvergadering Leveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend (BusinessProcess) Leveren urgentieverklaring herhuisvesting Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Faciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed (BusinessProcess) Faciliteren wooncoöperatie Product Primair financieel management Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementen Grouping Ondersteunend Product Gefaciliteerde organisatie BusinessProcess Leveren communicatie diensten BusinessProcess Leveren facilitaire diensten BusinessProcess Leveren ICT diensten BusinessProcess Leveren personele diensten BusinessProcess Inspecteren vastgoed BusinessProcess Voeren crediteurenbeheer Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Voeren financiële administratie Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Voeren relatiemanagement BusinessProcess Leveren datamanagement BusinessProcess Registreren vastgoed BusinessProcess Leveren juridische diensten BusinessProcess Uitvoeren treasury Grouping Sturend Product Richting BusinessProcess Bepalen missie BusinessProcess Bepalen visie BusinessProcess Bepalen beleid Product Plannen BusinessProcess Opstellen/actualiseren gebiedsplan BusinessProcess Uitvoeren portefeuillesturing BusinessProcess Opstellen/actualiseren MJOB BusinessProcess Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan BusinessProcess Opstellen/actualiseren financieel plan BusinessProcess Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan Product Monitoring BusinessProcess Uitvoeren control BusinessProcess Uitvoeren risicomanagement BusinessProcess Uitvoeren benchmark BusinessProcess Verantwoorden bedrijfsvoering ServingRelationship Deze svg is op 08-05-2020 16:19:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 08-05-2020 16:19:02 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-Act cyclus te sluiten.


Toelichting procesmodel

Procesmanagement is een van de fundamenten van CORA. Een aantal principes van CORA wordt met procesmanagement (mede) ingevuld:

  • Principe 1: De doelstelling van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering zijn bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. Procesmodellen kunnen laten zien hoe de doelstellingen gerealiseerd worden en met welke processen welke diensten geleverd worden;
  • Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Deze samenhang wordt onder andere verduidelijkt met procesmodellen voor te leveren diensten;
  • Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten.


Door uit te gaan van de dienstverlening en de samenhang tussen processen als uitgangspunt voor procesmanagement te nemen, wordt de consistentie geborgd en het bedrijfsbelang centraal gesteld. Dit is randvoorwaardelijk om de samenhang binnen de organisatie te verbeteren. Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een huurder). Klantgericht werken is belangrijk, maar niet tegen alle kosten. De klant is er ook bij gebaat dat woningcorporaties in de dienstverlening zo min mogelijk kosten maken, want die worden uiteindelijk weer op de klant verhaald.

Processen moeten dus klantgericht en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan eisen, zoals:

  • Vanuit de wetgever - wettelijke eisen (Arbo, milieu, privacy) en verantwoording (rapportages, visitaties);
  • Vanuit interne verantwoording - AO/IC, interne rapportage;
  • Vanuit strategie en bedrijfsvoering - flexibiliteit, risicomanagement, procuratie en procesefficiëntie;
  • Eisen vanuit kwaliteit, veiligheid en milieu – o.a. KWH, energielabels, informatie-beveiliging en veiligheidscontroles;
  • Eisen vanuit de leveranciers – logistieke eisen, gegevensuitwisseling.


Totaaloverzicht Afnemer, Product, Dienst en Bedrijfsproces

met behulp van deze link Totaaloverzicht De relatie afnemer, product, dienst, bedrijfsproces kun je een overzicht downloaden van de uitgewerkte relaties tussen afnemer, product, dienst en bedrijfsproces.


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsprocessen

Heb jij een suggestie voor een ontbrekende beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsprocesBeschrijvingHoort bij product(en)
(Her) Ontwikkelingen eenhedenWoningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopersFysieke eenheid
Aankopen eenhedenWoningcorporaties kunnen zelf opdrachtgever zijn voor het ontwikkelen en realiseren van vastgoed met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopersFysieke eenheid
Afhandelen klachten dienstverleningAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeldKlantrelatie
Afhandelen klantvraagAfhandelen klantvraag is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeldKlantrelatie
Behandelen urgentie aanvragen woningzoekendenBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeldPassende eenheid
Bepalen beleidRichting
Bepalen missieRichting
Bepalen visieRichting
Bevorderen leefbare woonomgevingBevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgevingVerhuurde eenheid
Coördineren mutatieonderhoudUitvoeren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurderVastgoedonderhoud
Coördineren planmatig onderhoudUitvoeren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerdVastgoedonderhoud
Coördineren reparatieonderhoudUitvoeren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee reparatieverzoeken van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, gerepareerd en indien van toepassing in rekening worden gebrachtVastgoedonderhoud
Deelnemen VVEvergaderingDeelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeldVerhuurde eenheid
Faciliteren wooncoöperatieFaciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoedOndersteunde wooncoöperatie
Incasseren vorderingenIncasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopenPrimair financieel management
Inkopen goederen, diensten en werkenAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeldGefaciliteerde organisatie
Inschrijven woningzoekendenInschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensenPassende eenheid
Inspecteren vastgoedGefaciliteerde organisatie
Leveren ICT dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren communicatie dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren datamanagementGefaciliteerde organisatie
Leveren facilitaire dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren juridische dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren personele dienstenGefaciliteerde organisatie
Leveren urgentieverklaring herhuisvestingLeveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleendVerhuurde eenheid
MatchenPassende eenheid
Meten klantwaarderingMeten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerdKlantrelatie
Opstellen/actualiseren MJOBPlannen
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplanPlannen
Opstellen/actualiseren financieel planPlannen
Opstellen/actualiseren gebiedsplanPlannen
Opstellen/actualiseren sociaal beheerplanPlannen
Realiseren geriefsverbetering/WMORealiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebrachtVerhuurde eenheid
Registreren vastgoedGefaciliteerde organisatie
Uitvoeren benchmarkMonitoring
Uitvoeren controlMonitoring
Uitvoeren onderhoudsorderUitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerdVastgoedonderhoud
Uitvoeren portefeuillesturingPlannen
Uitvoeren risicomanagementMonitoring
Uitvoeren treasuryGefaciliteerde organisatie
Verantwoorden bedrijfsvoeringMonitoring
Verhuren eenhedenVerhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huurVerhuurde eenheid
Verkopen appartementenVerkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekochtVerkochte eenheid
Verkopen eenhedenVerkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigdVerkochte eenheid
Verrekenen service-/stookkostenVerrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerdVerhuurde eenheid
Voeren administratief beheer VVEVoeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehoudenBeheerde VvE
Voeren crediteurenbeheerGefaciliteerde organisatie
Voeren debiteurenbeheerIncasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopenPrimair financieel management
Voeren financieel beheer VVEVoeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerdBeheerde VvE
Voeren financiële administratieAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeldGefaciliteerde organisatie
Voeren relatiemanagementAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeldGefaciliteerde organisatie
Voeren technisch beheer VVEVoeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerdBeheerde VvE


In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsprocessen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een Bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een applicatiecomponent is een op zichzelf staand type software met één of meerdere functies. (ApplicationComponent) Applicatiecomponent Een integratiefunctie is functionaliteit die een applicatie via een koppelvlak biedt aan andere applicaties. (ApplicationService) Integratiefunctie Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een applicatiefunctie is een logische eenheid van functionaliteit zoals die binnen een applicatie gestructureerd is. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een gegeven uit LV is een gegevensobject dat op gestandaardiseerde wijze beschikbaargesteld wordt door een landelijke voorziening. (DataObject) Gegeven uit LV Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces In CORA introduceren we het begrip hoofd bedrijfsfunctie als een een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofd-bedrijfsfunctie Assessment Risico AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship Bedient ServingRelationship TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship beheert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AssignmentRelationship voert uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship biedt toegang tot SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AggregationRelationship is opgebouwd uit InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert CompositionRelationship Onderdeel van AssociationRelationship Deze svg is op 08-05-2020 14:14:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 08-05-2020 14:14:52 CEST


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Processenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
CORA processjabloon
   
   
Informatiemodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   


Terug naar startpagina
Logo CORA.jpg

  1. In november 2019 hebben we de eerste conceptversie van de CORA 4.0 bedrijfsprocessen gepubliceerd.