De discussie op deze pagina is gearchiveerd. Dit betekent dat de functionaliteit op deze pagina niet werkt. Voor de huidige discussiemogelijkheden, ga terug naar de vorige pagina.

Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Cocreatie GEMMA Bedrijfsfuncties en -objecten/Archief-2015-01

Als u wil mee discussiëren, gebruik dan deze pagina. Kijk op de pagina uitleg forumfunctionaliteit, om te zien hoe de forumfunctionaliteit werkt. De discussie gaat over het onderwerp dat start bij de pagina:

Nieuw onderwerp starten

Wij stellen voor om het blok beoordelen te verwijderen. Beoordelen is een onderdeel van diverse bedrijfsfuncties, maar is geen zelfstandige bedrijfsfunctie. Beoordelen op zich creëert geen waarde. De objecten klantbehoefte, behandelplan, betrokkene en traject kunnen naar een nieuwe bedrijfsfunctie 'Casus regie'. Zie ons andere wijzigingsvoorstel. Het object vordering, kan naar een nieuwe bedrijfsfunctie 'vordering', zie ander wijzigingsvoorstel. Het object 'besluit' vinden wij onderdeel van de uitvoering.

Mgortemaker (overleg)1 apr 2015 13:26

Beoordeling blijft een bedrijfsfunctie omdat zaken als Vormacceptatie, Inhoudelijke beoordeling en Opstellen behoeftenbepaling en plan, o.i. toch specifieke competenties zijn die wel degelijk meerwaarde bieden en die ook eventueel uitbesteed kunnen worden. Vormacceptatie is daarvan een goed voorbeeld.

Het object vordering verschuift inderdaad naar Uitvoering. Vordering als bedrijfsfunctie komt dan waarschijnlijk terug als onderdeel van een domeinmodel. Besluit of eventueel beschikking houden we nog bij Beoordeling, ondat deze blijft bestaan.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:56
 

Opsplitsen en hernoemen Zelfredzaamheidverhoging

Wij stellen voor om dit blok op te splitsen en te hernoemen tot: Zelfredzaamheid stimulering en zelfredzaamheid ontwikkeling. Zelfredzaamheid stimulering is het proactief informeren van klanten over hun mogelijkheden om zelf in hun behoeften te voorzien, zonder een beroep op de gemeente te doen. Hiermee wordt voorkomen dat een burger klant wordt, daarom moet deze bedrijfsfunctie buiten klantinteractie geplaatst worden, maar wel geheel links. Dus boven of onder het blok klantinteractie. De bedrijfsfunctie zelfredzaamheid ontwikkeling is een instrument dat de gemeente kan inzetten om een klant te helpen (meer) zelfstandig in zijn behoeften te voorzien. Dit instrument wordt vooral ingezet binnen de domeinen Werk en Zorg. Het is een product/dienst binnen 'Uitvoering'.

Mgortemaker (overleg)1 apr 2015 13:49

Zelfredzaamheidsverhoging als aparte functie verdwijnt op de hoofdplaat en valt onder de nieuwe functie Relatiemanagement. Zelfredzaamheidontwikkeling komst als bedrijfsfunctie terug in het domeinplaat Sociaal domein (to do).

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:50
 

Ter informatie. Voor de herkenbaarheid in de business hebben wij voor het sociale domein in het blok uitvoering een verdieping aangebracht door extra bedrijfsfuncties te specificeren:

- Uitvoeren instrumenten - Verstrekken Inkomen - Verstrekken Krediet - Verstrekken Subsidie - Verstrekken Voorzieningen - Zelfredzaamheid Ontwikkeling (zie andere discussie) - Verstrekken Subsidie - Schuldhulpverlening

Mgortemaker (overleg)1 apr 2015 14:38

Ter informatie. Wij hebben voor het sociale domein in het blok uitvoering een verdieping aangebracht door extra bedrijfsfuncties te specificeren:

Acquisitie: het verwerven van vacatures bij werkgevers Bruto-netto verwerking: het verrekenen van inkomen en vorderingen van bruto naar netto en vice versa Vorderen: het terugvorderen van ten onrechte betaalde bedragen Arbeidsmarktbemiddeling: het matchen van werkzoekenden aan vacatures. Sociale Werkvoorziening (SW bedrijf): het bieden van een beschermde werkomgeving, met daarin het verwerven en produceren van opdrachten uit de markt met als doel zelfstandig te kunnen bestaan. De werknemers in de Sociale werkvoorziening worden geworven uit de Wajong en particpatiewet. Dit zijn werkzoekenden die met behulp van begeleid werken leren om aan het arbeidsproces deel te nemen.

Mgortemaker (overleg)1 apr 2015 14:32

Wij komen zo spoedig mogelijk met een eerste versie van een bedrijfsfunctiemodel voor het Sociaal Domein. Daarom worden deze suggesties ook zeker meegenomen.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:48
 

Voorstel wijziging bedrijfsfunctie 'Intake'

Ik stel voor om de definitie van de bedrijfsfunctie 'Intake' te wijzigen naar: "Het ontvangen van een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderzins bijdraagt aan de uitvoering van het proces."

Brieven, e-mail, telefoontjes, etc. zijn niet altijd de trigger voor de start van een proces, maar vormen ook vaak een bijdrage aan een lopend proces.

Marco.Klerks (overleg)17 apr 2015 13:14

Regievoering opsplitsen in Casus regie en Leveranciersregie

Wij stellen voor om regievoering op te splitsen in regievoering op leveranciers en regievoering op een casus. De huidige bedrijfsfuncties in dit blok hebben betrekking op uitbesteed werk. Met name in het sociale domein voert de gemeente ook regie op casus. Een casus kan een klant zijn, maar ook een wijk, gebied, gezin, doelgroep, etc. Casus regievoering is gericht op het verbeteren of ontwikkelen van...

We stellen voor om de blokken regievoering als volgt te positioneren (we missen hier helaas de mogelijkheid om een plaatje bij te voegen): - Casus regievoering boven 'uitvoering' (maar niet boven klantinteractie). - Leveranciers regievoering tussen 'uitvoering' en 'ondersteuning' (ook onder klantinteractie)

Mgortemaker (overleg)1 apr 2015 13:38

Goed om deze twee uit elkaar te trekken inderdaad. Waarbij je 'leveranciers regievoering' ook mogelijk zou kunnen verpakken in een meer algemenere term 'leveranciersmanagement'. Deze zou wel weer prima passen onder 'ondersteuning'.

Simonerodenburg (overleg)29 apr 2015 16:14
 

Wij onderschrijven de splitsing maar stellen voor CASUS REGIEVOERING (regievoering op een casus) onderdeel te maken van de groep UITVOERING. De definitie van UITVOERING: "Uitvoering is de daadwerkelijke levering van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren". CASUS REGIEVOERING maakt daar dan toch ook onderdeel van uit.

Met CASUS REGIEVOERING wordt bedoeld 'Het voeren van Regie op het verbeteren van o.a. Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken.'

Het oude REGIEVOERING kan dicht bij inkoop en contractmanagement worden gepositioneerd.

Rvanderklip (overleg)19 mei 2015 16:22
 

De (leveranciers)regievoering plaatsen we zoals eerder al vermeld als een aparte laag boven Klant- en keteninteractie, Beoordeling en Uitvoering. Het betreft dan ook de regievoering van deze bedrijfsfuncties, al dan niet door de gemeente zelf uitgevoerd (bij uitbesteding gaat het dan inderdaad over leveranciers). Het gaat ook verder dan de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. Het betreft veel meer de kwalitatieve regievoering over primaire taken/processen van de gemeente. Inkoop- en contractmanagement is een ondersteunende bedrijfsfunctie daarvoor.

De regievoering in detail komt terug/gaat terugkomen in de bedrijfsfunctiemodellen per subdomein en kan dan eventueel casusregie gaan heten (als een specialisatie van Regievoering) in de domeinen waar dit voorkomt (vooral in het Sociaal Domein). Omdat casusregie per subdomein weer anders is samengesteld, past het o.i. niet in het bedrijfsfunctiemodel op dit niveau.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:45
 

Haakje voor (bedrijfs)architectuur in Bewaking

We stellen voor de bedrijfsarchitectuur functie aan te haken op BEWAKING, met daarbinnen VERANDERMANAGEMENT voor de overgang tussen richten en inrichten onder kaderstelling en in KADERBEWAKING de toetsende en begeleidinde rol van de architect in een programma of project.

De referentiearchitectuur zou als bedrijfsobject hieronder kunnen worden opgenomen.

Rvanderklip (overleg)19 mei 2015 16:35
 • KADERBEWAKING staat er nu in.
 • Architectuur als bedrijfsobject wordt toegevoegd.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:28
 

Verdieping en uitbreiding in de groep Uitvoering

Om te voorkomen dat de groep UITVOERING te uitgebreid wordt is het streven hier vooral generalistische uitvoeringstaken te benoemen (bedrijfsfuncties) en niet zozeer produktspecifieke processen of producten/diensten. Verdieping per domein kan o.i. bij voorkeur plaatsvinden binnen de bedrijfsfunctie PRODUCTEN EN DIENSTENLEVERING. De verdieping laat zich idealiter pas bij 'downdrillen' zien.

Onze suggesties in de groep UITVOERING:

 • TOEZICHT en HANDHAVING zijn twee losse bedrijfsfuncties (niet bij elkaar nemen). Splitsen geeft meer flexibiliteit in het model (zeker als je er zaken op gaat plotten).
 • SUBSIDIËRING verdient een herkenbare bedrijfsfunctie
 • BEREIKBAARHEID verdient een herkenbare bedrijfsfunctie: het bereikbaar houden van de gemeente(bedrijfsobject Verkeersmaatregel, e.d.)
 • GEGEVENSBEHEER opsplitsen in brongegevensbeheer van die gegevens waar wijzelf bronhouder van zijn (primaire taak; de gegevens ook als product leveren, zoals het stelsel en het stadsarchief) en in de groep ONDERSTEUNING een bedrijfsfunctie gegevensbeheer die zorgt voor het beheer van gegevens als input, throughput of output voor alle overige bedrijfsfuncties (ondersteunend aan primaire taken). De definitie voor ARCHIVERING (in de groep ONDERSTEUNING) zou aangepast kunnen worden naar 'Het ervoor zorgdragen dat gegevens korte en langere tijd beschikbaar blijven.'
 • De definitie van LEEFOMGEVINGBEHEER iets aanpassen naar 'Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie (heel) en door inzameling afval en reiniging (schoon)'.
Rvanderklip (overleg)19 mei 2015 17:13
 • TOEZICHT en HANDHAVING, eventueel per subdomein opsplitsen
 • SUBSIDIERING zit als subfunctie in Producten & Diensten. Dit wordt duidelijke per subdomein (to do)
 • BEREIKBAARHEID is dat niet vooral een doel? Dit zit vooral in Leefomgeving ontwikkeling.
 • Ruimtelijke ontwikkeling wordt Leefomgeving ontwikkeling.
 • GEGEVENSBEHEER, verwijzen naar katernen. medewerkersgegevens zit in ondersteuning
 • ARCHIVERING, definitie wordt 'Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven, zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden.'.
 • LEEFOMGEVINGBEHEER, definitie wordt overgenomen.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:25
 

Zou het definiëren van archetypen de architectuurinhoud en dit model toegankelijker maken doordat verschillende invalshoeken worden aangeboden? Bijvoorbeeld in het kader van regievoering is veel afhankelijk van het type regiegemeente.

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:11

Het gebruik van archetypen conflicteert met genericiteit van een bedrijfsfunctiemodel. Wel zou er een handreiking kunnen komen met diverse scenario's aan de hand van archetypen.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:16
 
 • Veiligheidsmanagement. Alleen ICT of ook ARBO?
 • Bedrijfsfunctie Procesmanagement/bewaking/monitoring ontbreekt
Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 14:49
 • Digitale ontwikkeling/strategisch informatiemanagement mist, maar moet die als een aparte functie of zit dat overal in?
 • HR ontwikkelingen zoals vergrijzing mist.
 • Trek Informatie - en automatiseringsmanagement uit elkaar.
 • Businessvoering valt onder performance management?
 • Veranderimplementatie is eigenlijk een organisatieontwikkeling?
 • Waar zit portfoliomanagement?
 • Waar zit Helpdeskmanagement?
 • Bezwaar en beroep als apart element in het blok uitvoering. Ofwel de functie Objectklacht mist (is iets anders dan de functie Melding).
 • Deelplaten nodig voor sommige functies, bijv. communicatie functie
 • Verandermanagement en veranderimplementatie lijken op elkaar
 • Organisatieontwikkeling mist in het blok Ontwikkeling
 • Functieplanning mist als aparte functie, zeker gezien de productiegeest van tegenwoordig. Deze valt nu onder bewaking, maar vraag is of hij niet apart benoemd moet worden.
 • Het sturen van werkproces/uitvoering, inzicht in werkvoorraad capaciteit etc. ontbreekt.
 • De functies van de informatieadviseur/architect, gegevensmanagement, prognoses en analyses, verkiezingen/politiek, klachten, inhuur en burgerparticipatie ontbreken.


Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:01
 • Delegatie en mandateren (bij Sturing)
 • Informatiebeveiliging
 • Klachtenmanagement
 • Databeheer
 • Continuïteitsmanagement

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:13
 
 • Informatisering en automatisering worden twee aparte bedrijfsfuncties
 • Veranderimplementatie verdwijnt en wordt vervangen door Organisatieontwikkeling
 • Strategische informatie management komt terecht onder Organisatieontwikkeling en Kaderbewaking
 • Businessvoering valt onder Organisatieontwikkeling, anders is het ondersteuning.
 • Portfoliomanagement al in strategie. Daarnaast: over welke portfolio’s gaat het?
  • Programmaportfolio, strategie
  • Productportfolio, P&D ontwikkeling
  • IT Service portfolio, Informatisering
  • Applicatieportfoliomanagement, automatisering
  • Assetportfolio, facilitair
  • Financieel onder financieel
 • Helpdeskmanagement, valt onder diverse bedrijfsfuncties: Automatiseringsmanagement, Faciliteiten, financieel, Juridisch helpdeskmanagement etc
 • Functieplanning, zit in personeelsmanagement, komt terug in domein bedrijfsvoering (to do).
 • Sturen werkproces, is operationeel procesmanagement, zit in integraal onderdeel uitvoering
 • Informatieadvies, zit in Informatiseringsmanagement
 • Informatiebeveiliging, zit in Veiligheidsmanagement
 • Klachtenmanagement, komt terecht in Relatiemanagement
 • Databeheer. komt terecht in Gegevensverwerking en -beheer
 • Continuïteitsmanagement, zit in onderdeel automatiseringsmanagement, als dat er mee bedoeld wordt, of anders veiligheidsmanagement
 • Klacht wordt toegevoegd naast verzoek en melding. Dit geld ook voor Bezwaar.
 • Beroep nemen we niet over. Een beroep dien je in bij de rechtbank, niet bij de gemeente. Een Bezwaar is wel de basis daarvoor.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 15:14
 
 

Naast Klantinteractie ook Keteninteractie

We stellen voor een bedrijfsfunctie KETENINTERACTIE toe te voegen buiten de groep KLANTINTERACTIE (eronder bijvoorbeeld). Dit om het uitwisselen van berichten met bronhouders en ketenpartners (in en output) te ondersteunen.

Rvanderklip (overleg)19 mei 2015 16:48

We gaan het blok Klantinteractie hernoemen naar Klant- en keteninteractie.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:57
 

Voorstel bedrijfsobject 'Archiefcategorie'

Ten behoeve van de bedrijfsfunctie 'Archiefmanagement' is het m.i. wenselijk om naast het bedrijfsobject 'archiefobject' ook een bedrijfsobject 'Archiefcategorie' te hebben. Belangrijk bij het archief-proces is namelijk niet dat je documenten, dossiers, enzovoorts bewaart, maar dat je ze ook ordent in categorieën. Aan die categoriën worden vervolgens eigenschappen ontleedt rondom bewaartermijnen, openbaarheid, etc. Vroeger was vooral een categorisering conform de Basis Archief Code populair. Tegenwoordig wordt ook vaak een proces-georiënteerde ordening (DSP/ZTC) gehanteerd.

Voorstel voor een beschrijving: Archiefcategorie - Een categorisering waarbinnen archiefobjecten geplaatst worden om daarmee de ordening van het archief te borgen.

Marco.Klerks (overleg)17 apr 2015 13:05

Archiefcategorie als bedrijfsobject wordt voor dit model te gedetailleerd. Het is daarnaast een classificatie, die zou je dan op gegevensobjectniveau moeten uitmodelleren.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:55
 
 • In het model bedrijfsobjecten worden een aantal conceptuele zaken gemist zoals plan, document enz.
 • Op sommige plekken zou het model bedrijfsobjecten generieker kunnen.
 • Bedrijfsobjecten linken aan RSGB
 • Bedrijfsobjecten zouden geplot moeten zijn in de functie die daar verantwoordelijk voor is en niet waar hij ontstaat.
 • Twijfel over bedrijfsobjecten:
  • Beschikking/vergunning/ontheffing
  • Behandelplan/traject
  • Regievoering mist contract
  • Verzoek/Zaak
  • Zelfredzaamheid verhogen?
 • Gebruik overheidsbrede definities (welke dan?) voor bedrijfsobjecten
Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 14:52

Bij overheidsdefinities kan je o.a. denken aan de definities die in de diverse informatiemodellen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld IM-OOV, IM-GEO etc. Naast RSGB ook RGBZ

Ewdevries (overleg)10 apr 2015 16:48
 • Bij een aantal objecten zijn geen bijbehorende functies.
 • Worden de relaties tussen de objecten verder uitgewerkt?

Cocreatiesessie 16 april 2015

21 apr 2015 16:07
 
 • Objecten zijn wat ongelijksoortig. Valt een interne ICT melding ook onder intake of hoort dit bij automatiseringsmanagement? Dienstverlening en bedrijfsvoering moeten goed worden onderscheiden.
 • Definitie van een object is nu vermengd met gegevensverzameling. Houd de definities conceptueel. Bijv. de definitie akte = ondertekend document is eerder een realisatie van een concept als bewijsstuk.

Cocreatiesessie 18 mei 2015

21 mei 2015 14:16
 
 • Documenten zijn geen bedrijfsobjecten.
 • Linken aan RSGB, gegevensobjecten geen we doen.
 • Het is verantwoordelijk en niet ontstaan.
 • De definitie van traject wordt aangepast
 • Instructie gaat naar Klantrelatiemanagement. Net als Klantcontact.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:53
 
 1. We stellen voor de groep ONTWIKKELING te hernoemen naar BELEIDSONTWIKKELING.
 2. We vinden VERANDERIMPLEMENTATIE niet thuishoren onder BELEIDSONTWIKKELING, vanwege het 'implementatiekarakter'. Deze is beter op zijn plaats in de groep ONDERSTEUNING
 3. We stellen voor in de groep BELEIDSONTWIKKELING een toevoeging te doen voor BEDRIJFSVOERINGSONTWIKKELING. Dit voor het ontwikkelen van beleid over hoe de bedrijfvoering van de gemeente vorm gegeven moet worden. Denk aan processen, organisatie , financieringstructuur, besturing, informatiehuishouding en ICT ondersteuning.
Rvanderklip (overleg)19 mei 2015 16:15

De indeling onder het domein 'Ontwikkeling' is niet evenwichtig. Het domein gaat over het ontwikkelen van beleid, ontwikkelen van de portfolio van producten en diensten en het doorvoeren van gewenste (organisatie)verandering. Vervolgens wordt het ontwikkelen van producten en diensten samengevat onder 'Ontwikkelen dienstverlening' en het ontwikkelen van beleid uitgesplitst over beleidsterreinen. In de verbinding http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Verbinding_bedrijfsfuncties_en_bedrijfsobjecten komen bij de beleidsterreinen ook steeds dezelfde objecten terug (met uitzondering van 'Omgevingsplan' bij 'Ruimtelijke ontwikkeling').

Waar 'Besturing' over het richten van de organisatie gaat, gaat 'Ontwikkeling' over inrichten. Welk beleid, welke organisatie (of bedrijfsvoering) en welke producten en diensten zijn nodig om de gewenste veranderingen door te voeren.

Voorstel: 3 bedrijfsfuncties onder Ontwikkeling:

 • Ontwikkeling organisatie (of bedrijfsvoering)
 • Ontwikkeling beleid (voor diverse beleidsterreinen)
 • Ontwikkeling dienstverlening of Ontwikkeling producten en diensten (voor diverse beleidsterreinen)

'Veranderimplementatie' kan onder 'Ontwikkelen' vallen, maar ook ondergebracht worden onder 'Ondersteuning'. Als je 'Veranderimplementatie' onderbrengt bij 'Ondersteuning' wordt 'Ontwikkelen' wel meer 'Ontwerpen'.

Edwin Coster (overleg)22 mei 2015 14:26
 
 • Ontwikkeling blijft zoals het is. Het is niet alleen beleidsontwikkeling, dat zou een te beperkte groepering zijn. Het gaat om het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid op de diverse domeinen.
 • Veranderimplementatie vervalt. Organisatieontwikkeling komt er bij.
 • Er is nu een duidelijker onderscheid gemaakt tussen Sturing en Ontwikkeling. Kaderstelling is nu ook uit de Sturingslaag verdwenen en kan teruggevonden worden in Organisatieontwikkeling.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:32
 

Verzamelde reacties gem. Den Haag op bedrijfsfuncties

 1. Zelfredzaamheidsverhoging: hier zou eerder verwezen moeten worden naar een generieke term zoals ‘beleid implementatie’ of iets gelijks. We beogen hier immers een beleidsdoel door de burger te laten realiseren. Nu is dat het verhogen van de zelfredzaamheid, wenselijk is dit domein-neutraal te maken. Laat de meer politiek getinte zaken weg – gaat om een neutraal kader.
 2. Dienstverlening en verandering gaan over alle domeinen heen die genoemd worden bij ‘ontwikkeling’ (openbare veiligheid, economisch, sociaal, ruimtelijk). Mis de ontwikkeling op bedrijfsvoering.
 3. Regievoering vs inkoop. Lijkt op elkaar. Het gaat bij regievoering niet over het uitvoeren van het plan van aanpak (kan ook verwarrend worden). Waar kan ik dit terugvinden (casusregie)? Vroeger zat het bij planvorming, maar als ik nu kijk gaat dit alleen over het opstellen van het plan.
 4. Is het nodig om kader- en compliancybewaking apart te benoemen? Op zich geen ‘last’ van, maar probeer noodzaak van onderscheid te begrijpen.
 • Ad. 1: Mee eens. We laten Zelfredzaamheidsverhoging nu deel uit maken van Relatiemanagement. In de uitvoering, in de domeinplaat voor het Sociaal domein, komt Zelfredzaamheidsverbetering als een dienst terug.
 • Ad 2. De bedrijfsfunctie Veranderimplementatie komt te vervallen en wordt vervangen door Organisatieontwikkeling, waar de ontwikkeling van bedrijfsvoering ook toe behoort.
 • Ad 3. Casusregie willen we laten terug laten komen in de specifieke domeinplaat Sociaal domein. Dit is wat ons betreft geen aparte bedrijfsfunctie maar eerder een groepering van onderdelen van de diverse bedrijfsfuncties als Klant- en keteninteractie, Beoordeling, Regievoering en ondersteund met bedrijfsvoeringsfuncties. We hebben van regievoering nu ook een horizontale laag gemaakt onder Bewaking en over Klant- en keteninteractie, Beoordeling en Uitvoering heen. Dit zijn de bedrijfsfuncties die al dan niet door gemeenten uitgevoerd kunnen worden en waarop regievoering plaatsvindt. Het is echt iets meer dan alleen inkoop, wat we als een ondersteunende bedrijfsvoeringsfuncties zien.
 • Ad 4. Het verschil zit hem in de dat compliancy over wetgeving gaat en kaders gaat om gemeentelijke (architectuur)richtlijnen die bewaakt moeten worden. Dit betreft ook andere competenties.
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:23
 

Verzamelde reactie gem. Den Haag op bedrijfsobjecten

 1. Omgevingsplan: is specifiek voor het fysieke domein. Mocht 'omgevingsplan' blijven, dan graag ook 'Omgevingsvisie' als object toe voegen aan de sturing. Ik begrijp dat dit de visie van belang is bij de Omgevingswet.
 2. Bij de Omgevingswet hebben we te maken met diverse definities, hoe gaan we hiermee om?
 3. Is het volgende al gecheckt met een CRUD-matrix? Welke zienswijze hanteren jullie (i. of ii.),? i. Het object 'risico' komt voor bij de bedrijfsfunctie 'Bewaking/risicomanagement' en bij 'Ondersteuning/projectmanagement'. Indien beide functies dit object gebruiken en wijzigen is er een sterke onderling samenhang tussen de bedrijfsfuncties, en daarmee is er sprake van slechts een bedrijfsfunctie 'Management'. ii. Indien de functie 'projectmanagement' het bedrijfsobject 'risico' wijzigt, en de functie 'risicomanagement' dit object alleen gebruik in de 'bewaking', zijn er sprake van twee aparte functies. De implicatie is dan duidelijk in de gegevensarchitectuur. Er is in dan een centrale administratie die output levert voor de bewaking/risicomanagement en input krijgt vanuit het projectmanagement. Projectmanagement is de enige functie die het object 'project' wijzigt. Bezien vanuit PrinceII of een andere projectmanagementmethodiek is risico sterk verbonden met project en de belangen van de opdrachtgever/gegevenseigenaar. Project en risico maken op basis van deze zienswijze onderdeel een centrale gegevensadministratie (van risico's en projecten) zodat dit past binnen het eigenaarschap.
 4. De gegevensreferentiearchitectuur inclusief definities-, dataclassificaties en informatiemodellen ontbreekt.
 5. Wat is de relatie van de modellen met het RGBZ/RSGB? Wat is de relatie met de gegevens?

Ad 4/5. De relatie met de informatiemodellen (RSGB, ImZTC en RGBZ) moet inderdaad nog worden gemaakt. De overige suggesties nemen we mee.

Toine Schijvenaars (KING) (overleg)5 jun 2015 08:42
 

Overige toevoegingen:

 • T.a.v. 1: Bedrijfsobjecten betreffen gestructuurde gegevens. Documenten willen we in dit model niet benoemen.
 • T.a.v. 2: Dit komt terug in de gegevenscatalogus van de digitaal stelsel omgevingswet.
 • T.a.v. 3: Correct opgemerkt. Dit is in het model nu ook verwerkt, door het veiligheidsrisico en veiligheidsmaatregel te noemen
Toine Schijvenaars (KING) (overleg)29 jun 2015 14:11
 

Mijn advies is om de opbouw van het bedrijfsfunctiemodel te relateren aan de opbouw van het oorspronkelijke NORA model. Lees: besturende functies, primaire functies en secundaire/ondersteunende functies.

Daarnaast is het model nu heel generieke geworden, waardoor de herkenbaarheid minder wordt. Het is op dit model vrijwel onmogelijk om een goede plotting te kunnen doen van projecten en organisaties. Doordat alles heel generiek is gemaakt, komt alles op dezelfde functie terecht. Voor intake is dit een logische om dat generiek neer te zetten, maar de invulling van o.a. beoordeling en regievoering is bij het sociaal domein toch echt heel anders t.o.v. de stedelijke ontwikkeling versus de afhandeling van diensten van burgerzaken. Het model geeft een aardige structuur template die snel herkenbaar is, maar een verdieping per domein noodzakelijk maakt. Daarom pleit ik wel voor het uitwerken van niet alleen het sociaal domein, maar ook echt de andere domeinen uit te werken. Nu is alleen in de informatiearchitectuurplaat van het sociaal domein wat uitgewerkt, maar daar komen bedrijfsfuncties in voor die niet voorkomen in het generieke bedrijfsfunctiemodel.

Zo is het ook heel scheef om wel te spreken over domeingerichte bedrijfsfuncties voor beleid en beperkt voor uitvoering, terwijl dit niet gedaan wordt voor de beoordeling en regievoering.

De orde grootte van de bedrijfsfuncties zijn ook erg verschillend. Bewaking is bijvoorbeeld heel zwaar ingezet, terwijl de uitvoeringsfuncties bijna geheel aan het verdwijnen zijn.

Ewdevries (overleg)10 apr 2015 16:43

Ben het met dit advies eens, neem de NORA als uitgangspunt. Maak eerst een herkenbaar generiek bedrijfsfunctiemodel voor de gemeente en vul dat voor de domeinen verder in. Ik probeer dit Gemma-bfm toe te passen op het bestuurlijk domein en kan daar niet zo goed mee uit de voeten. Neem ik dan het bfm uit de PETRA dan is dat meteen herkenbaar. Ook als ik door de oogharen heen de gemeente als organisatie neem. Toch iets om nog eens goed over door de praten.

MartinBoormans (overleg)19 apr 2015 21:13

de indeling sturing primair en ondersteuning is wel bedoeld in dit model. Sturing en ondersteuning zit erin. "Primaire functies" is alleen niet opgenomen als blok, omdat dit niet één bedrijfsfunctie is.

Jeffrey Gortmaker (KING) (overleg)18 mei 2015 13:17
 
 

Moeten de bedrijfsfuncties niet specifieker?

Functies zijn niet voldoende specifiek geformuleerd. Bijv. ‘regievoering’: is dat intern of ook extern? Zit daar ook bewaking bij in?

Cocreatiesessie 2 april 20157 apr 2015 14:51

Extra bedrijfsfuncties onder Klantinteractie

Wij missen in het model Documentaire Informatievoorziening: binnenkomende berichten zo nodig digitaliseren, voorzien van metadata en routeren. Daarom hebben wij onder klantinteractie de bedrijfsfunctie Signaalverwerking voor inkomende berichten toegevoegd en Berichtgeving voor uitgaande berichten. De bredere term 'signaal' hebben we gekozen, zodat er ook de digitale (klant)informatie die we bijvoorbeeld ontvangen van de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en UWV onder begrepen kan worden. Ook hebben we een bedrijfsfunctie Leveren toegevoegd: de daadwerkelijke levering van een dienst/product.

Maurits Gortemaker (G4) (overleg)2 apr 2015 09:16